Przetargi.pl
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na nową siedzibę Muzeum Mazurskiego W Szczytnie wraz z częścią magazynową

Muzeum Warmii i Mazur ogłasza przetarg

 • Adres: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5279596 w.44 , fax. 89 5272039
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Warmii i Mazur
  ul. Zamkowa 2
  10-074 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5279596 w.44, fax. 89 5272039
  REGON: 51098916300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mwim.bip.ornak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na nową siedzibę Muzeum Mazurskiego W Szczytnie wraz z częścią magazynową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnych dokumentacji projektowych adaptacji budynku na nową siedzibę MUZEUM MAZURSKIEGO W SZCZYTNIE wraz z częścią magazynową”, zwanej dalej „dokumentacją” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 obejmować będzie: 1) część A: minimum dwie koncepcje zawierające, co najmniej 2 różne warianty przedsięwzięcia (np. co do rozwiązań materiałowo-technologicznych, sposobu adaptacji, energochłonności oraz inne) oraz sporządzone kalkulacje szacunkowe do poszczególnych wariantów, 2) część B: Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, postanowień, opinii i odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego niezbędnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub przyjęcia zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych dla budowy projektowanych obiektów. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2013.1129 j.t.), 3) część C: Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie do 4 lat po sporządzeniu części B, 4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór/projekt umowy oraz w załączniku nr 1 do wzoru umowy założenia Zamawiającego do adaptacji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie „buduj” na realizację robót budowlanych dla powyższego przedsięwzięcia budowlanego. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów, 71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych, 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71248000-8- Nadzór nad projektem i dokumentacją. 5. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielna funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane” Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach