Przetargi.pl
Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. KS. P. Wawrzyniaka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 523564300 , fax. +48 523564305
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. KS. P. Wawrzyniaka 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 523564300, fax. +48 523564305
  REGON: 091581150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi: ręcznego sortowania odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77. W razie potrzeby będą to również prace związane z utrzymaniem czystości i porządku zakładu i stanowisk pracy. Wymagana ilość osób świadczących usługi: a) w okresie 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. 16 osób. b) w okresie 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. 24 osoby, c) w okresie 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. 16 osób. Zamawiający dopuszcza pracę osób niepełnosprawnych. W takim przypadku wykonawca przy doborze osób musi wziąć pod uwagę fizyczne przeszkody typu schody, podesty itp. oraz zapewnić sprawność motoryczną oddelegowanych pracowników, umożliwiającą sprawne oddzielanie poszczególnych surowców na rodzaje, typy oraz kolory; zaleca się wizję lokalną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach