Przetargi.pl
Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Słupno w ramach funduszu sołeckiego

GMINA SŁUPNO ogłasza przetarg

 • Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SŁUPNO
  ul. Miszewska 8A
  09-472 Słupno, woj. mazowieckie
  REGON: 611015997
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Słupno w ramach funduszu sołeckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno Zamówienie obejmuje: Dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Słupno w następujących sołectwach – Borowiczki Pieńki, Cekanowo, Stare Gulczewo, Liszyno, Rydzyno, Szeligi, Wykowo. Zadanie finansowane będzie ze środków z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Łączna ilość lamp solarnych do zamontowania 14 sztuk. Lampy montowane w pasie drogowym nieutwardzonym. Lokalizacja lamp stanowi załącznik nr 1. Wykonawca do oferty dołączy kartę katalogową lampy a z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację dotyczącą lamp solarnych: instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim oraz inne dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty itp. Lampy solarne muszą spełniać poniższą specyfikację. Minimalne parametry techniczne lampy: Wysokość masztu: 6m, minimalna wysokość montażu oprawy 6m, słup stalowy ocynkowany + fundament betonowy Źródło światła: - oprawa uliczna LED, 30Watt Strumień świetlny: - min 5550lm Barwa światła: - 4000K do 6000K Panel solarny: - min 290 Watt Typ akumulatora: - żelowy min 120Ah Sposób załączania: - czujnik zmierzchowy Czujnik zmierzchu: tak Sterowanie pilotem: tak (opcjonalnie) Parametry techniczne słupa: Materiał: słup stalowy, ocynkowany, wysokość 6m Dokumentacja formalno – techniczna słupa: 1. certyfikat, 2. DWU, 3. rysunek techniczny słupa, potwierdzający możliwość jego zastosowania w odniesieniu do masy i powierzchni zamontowanych na nim urządzeń (opraw świetlnych, paneli fotowoltaicznych i ich stelaży oraz wysięgników), Parametry techniczne fundamentu: Dokumentacja formalno-techniczna: certyfikat, DWU, rysunek techniczny Materiał: fundament betonowy Dokumentacja formalno – techniczna: 1. certyfikat, 2. DWU, 3. Rysunek techniczny Montaż: fundamenty należy zabudować w podłożu zgodnie z parametrami określonymi przez producenta fundamentów oraz ustawą Prawo budowlane Parametry techniczne wysięgnika do lampy 30W: Materiał: wysięgnik stalowy ocynkowany Z uwagi na potrzebę posadowienia słupów w różnej odległości od oświetlanego terenu, wysięgniki lub uchwyty montażowe lamp muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła lamp pod następującymi kątami. Obsługa gwarancyjna: 1. Czas reakcji na reklamację: 2 dni robocze od zgłoszenia 2. Czas na usunięcie usterki: 7 dni roboczych od zgłoszenia Termin zakończenia realizacji zadania – 2 miesiące Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i przepisami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi i zgodnie z warunkami umowy. 2. Za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim podczas montażu odpowiada Wykonawca. 3. Sposób wykonywania robót montażowych – montaż bezpośrednio go gruntu, poprzez wkopanie kompletnej lampy. 4. Wymagany okres udzielonej gwarancji - minimum 24 miesiące licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 5. Obsługa gwarancyjna: • Czas reakcji na reklamację: 2 dni robocze od zgłoszenia • Czas na usunięcie usterki: 7 dni robocze od zgłoszenia W ramach zawartej umowy wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę nieodpłatnej usługi serwisowej w całym okresie trwania gwarancji. Wymagane jest, aby w przypadku nieprawidłowego działania lampy, Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, przybył na miejsce montażu i dokonał jej likwidacji. Zaoferowana cena winna uwzględniać m.in. koszty zajęcia i przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz zlecenie uprawnionej jednostce wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz inne elementy służące prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi siedmioma fakturami / rachunkami końcowymi, finansowanymi z funduszy sołeckich (oddzielnie dla każdego z siedmiu sołectw). W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy pełniącego funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektor będzie uprawniony do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 2. CPV: 45000000-7. 3. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i SWZ są projektowane postanowienia umowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie: posadowienia słupów oświetleniowych z oprawami i wysięgnikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), do upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na posadowieniu minimum 10 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami i wysięgnikami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach