Przetargi.pl
Skropienie międzywarstwowe nawierzchni na przebudowywanej drodze powiatowej Nr 4329W na odcinku od działki nr ew. 126/127 do działki 351 obręb Białki gmina Tłuszcz w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w miejscowości Białki gmina Tłuszcz

Powiat Wołomiński ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, Prądzyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7874301,03,04 w. 152, , fax. 22 7765093
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołomiński
  Prądzyńskiego 3
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 7874301,03,04 w. 152, , fax. 22 7765093
  REGON: 13269344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skropienie międzywarstwowe nawierzchni na przebudowywanej drodze powiatowej Nr 4329W na odcinku od działki nr ew. 126/127 do działki 351 obręb Białki gmina Tłuszcz w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w miejscowości Białki gmina Tłuszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Skropienie międzywarstwowe nawierzchni na przebudowywanej drodze powiatowej Nr 4329W na odcinku od działki nr ew. 126/127 do działki 351 obręb Białki gmina Tłuszcz w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w miejscowości Białki gmina Tłuszcz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, - pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach