Przetargi.pl
Składowanie kamienia brukowego, kostki kamiennej i materiałów betonowych odzyskanych z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Składowanie kamienia brukowego, kostki kamiennej i materiałów betonowych odzyskanych z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi składowania kamienia brukowego, kostki kamiennej i materiałów betonowych odzyskanych z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek. 2. Zakres prac obejmuje: a) wykonywanie mieszanek betonowo-asfaltowych stabilizowanych mechanicznie - doziarnienie przekruszonego betonu destruktem asfaltowym w stosunku 2:1 wraz z ich magazynowaniem i załadunkiem, przewidywana ilość – 16 000 ton, b) wykonywanie mieszanek kamienno-betonowych stabilizowanych mechanicznie - doziarnienie przekruszonego kamienia destruktem betonowym w stosunku 2:1 wraz z ich magazynowaniem i załadunkiem przewidywana ilość – 500 ton, c) składowanie materiałów betonowych i kamienia brukowego odzyskanych z rozbiórki nawierzchni jezdni, chodników i parkingów, ich przekruszenie oraz magazynowanie materiałów przekruszonych wraz z ich załadunkiem: - destrukt betonowy na frakcje 0/40 przewidywana ilość 3000 ton, - destrukt kamienny na frakcje 0/31,5 przewidywana ilość 500 ton, d) załadunek destruktu asfaltowego – przewidywana ilość - 8 000 ton. e) składowanie materiałów rozbiórkowych do ponownego wbudowania (elementów betonowych, kostki kamiennej, kamienia brukowego, destruktu asfaltowego itp.) nadających się do ponownego wbudowania, 3. Postanowienia ogólne: 1) Materiały należy ważyć przy przyjmowaniu do składowania (przed przekruszeniem) oraz przy wydawaniu, natomiast mieszanki należy ważyć po ich sporządzeniu i przy wydawaniu. 2) Na przyjmowany i wydawany materiał należy prowadzić kartotekę magazynową; Zamawiający będzie dokonywał kontroli zgodności przychodów i rozchodów magazynowanych materiałów. 3) W okresie trwania umowy, do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji materiałów przejętych, przekruszonych, magazynowanych i wydanych w roku poprzednim. 4) Ilość materiału do przekruszenia lub ilość mieszanki do wykonania Zamawiający będzie zlecał protokołem konieczności, który przekaże Wykonawcy pisemnie lub faxem. Recepty mieszanek przewidzianych do wbudowania Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przekazywać Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych. 5) Do przekruszania materiałów betonowych i kamiennych należy używać koparki z łyżką ażurową. 6) Wykonawca zapewni min. 200 t rezerwy przekruszonego materiału przy bieżącej produkcji, który będzie składowany na placu i dostępny na potrzeby Zamawiającego. 7) Transport materiałów na plac składowy oraz ich odbiór będzie realizowany przez wykonawców robót budowlanych wykonywanych na rzecz Zamawiającego. 8) Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu wyniki badan laboratoryjnych dotyczących uziarnienia destruktu betonowego i kamiennego co 1 000 ton przekruszonego materiału w ramach zakładowej kontroli jakości. Jeżeli w ocenie Zamawiającego, wyniki badań laboratoryjnych nie spełniają wymaganej jakości lub ocena wizualna składowanego materiału budzi wątpliwości, Zamawiający zleci wykonanie badań niezależnemu laboratorium. Koszty badań poniesie Zamawiający, jeżeli wyniki badań będą tożsame z wynikami przedstawionymi przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty wykonania niezbędnych badań poniesie Wykonawca. 9) Wykonawca musi dysponować placem niezabudowanym, ogrodzonym lub zabezpieczonym skutecznie w inny sposób, uniemożliwiającym dostęp środkom transportu osób trzecich, dozorowanym całą dobę, zlokalizowanym (na terenie miasta Białegostoku lub max. do 5 km od granic miasta – lokalizacja zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie podlega ocenie zgodnie z Rozdz. XIX SIWZ), o min. powierzchni do składowania materiałów 10 000 m², w tym min. 3 000 m2 na składowanie materiałów rozbiórkowych do ponownego wbudowania, z czego min. 1 000 m2 stanowi teren utwardzony do składowania materiałów rozbiórkowych posortowanych na euro paletach. 10) Po okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni możliwość magazynowania materiałów przez okres 1 miesiąca, w celu ich rozliczenia i przetransportowania. 11) Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania przetargowego, zobowiązany będzie, w razie konieczności, w ramach ryczałtu, do przetransportowania na nowe składowisko materiałów rozbiórkowych złożonych na istniejącym placu magazynowym przy ul. Wysockiego 164 w Białymstoku, w ilości: - przewóz materiałów sypkich samochodem samowyładowczym (ładowność do 25 t): około 14494,96 ton - przewóz materiałów na paletach samochodem skrzyniowym z żurawikiem ładunkowym (HDS) (ładowność do 15 ton): około 375,23 ton. 12) Wykonawca zapewni funkcjonowanie placu w dzień powszedni (od poniedziałku do piątku) od godziny 07:00 do godziny 15:00 minimum (czas pracy zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie podlega ocenie zgodnie z Rozdz. XIX SIWZ). 13) Miejsce położenia stacjonarnej wagi samochodowej nie może generować dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że w zakresie czynności objętych zakresem zamówienia związanych z przyjmowaniem, inwentaryzowaniem, ważeniem, przekruszaniem oraz składowaniem - wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 5. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 17 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – „Składowanie kamienia brukowego, kostki kamiennej i materiałów betonowych odzyskanych z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek”. 3. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie wstępne (na lub wg zał. nr 2 do SIWZ) oraz dokument, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z wykonawców; 2) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ, składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V SIWZ. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. załącznika nr 4 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy - nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postepowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach