Przetargi.pl
Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu: 1. Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 2. elektrycznej, teletechnicznej, 3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej, 4. systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61714 Poznań, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80 , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2017-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu: 1. Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 2. elektrycznej, teletechnicznej, 3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej, 4. systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu: 1) Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 2) elektrycznej, teletechnicznej, 3) wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej, 4) systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku. Zamówienie udzielane jest w czterech częściach: Część I – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Część II – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej, teletechnicznej w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Część III – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu; Część IV - Serwisowanie, konserwacja i przegląd systemu monitoringu i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części, bądź na dowolnie wybraną część lub kilka części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a – 1d do SIWZ, odpowiednio dla każdej z czterech części zamówienia. 2. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:  w zakresie części I – opisanych w pkt. 2 SOPZ – załącznik nr 1a do SIWZ,  w zakresie części II – opisanych w pkt. 2 ppkt. 2 – 4 oraz 12 SOPZ – załącznik nr 1b do SIWZ,  w zakresie części III – opisanych w pkt. 2 ppkt. 1 – 2 oraz 5 – 9 SOPZ – załącznik 1c do SIWZ,  w zakresie części IV – opisanych w pkt. 2 ppkt. od 2 do 10 SOPZ – załącznik nr 1d do SIWZ. 3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50700000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r., do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.500,00 zł – dla części I (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), 6.000,00 zł – dla części II (sześć tysięcy złotych 00/100), 5.500,00 zł – dla części III (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), 5.000,00 zł – dla części IV (pięć tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1b ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą), b) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą), c) Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ (nie składane razem z ofertą ale w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), d) formularz ofertowy zgodny ze wzorem według załącznika nr 4 do SIWZ, e) dokument potwierdzający wniesienie wadium, f) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie uwierzytelnionej notarialnie kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach