Przetargi.pl
Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8268211 w. 224 , fax. 22 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Żelazna 61
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8268211 w. 224, fax. 22 8267006, 8272552
  REGON: 12605780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl; https://ztmwaw.ezamawiający.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie oraz naprawie systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, zwanej dalej Przedmiotem Zamówienia. 2. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 1) prace serwisowe, w tym prace konserwacyjne, prace awaryjne oraz prace dodatkowe systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, w zakresie: a) instalacji zasilających, b) instalacji oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych, c) nośników informacyjnych, d) baterii akumulatorów, e) systemów i instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, f) instalacji ochrony przeciwporażeniowej, g) instalacji ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwzwarciowej, h) systemów ogrzewania elektrycznego, i) instalacji uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych, j) elektronarzędzi. 2) prace naprawcze systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. 3. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Specyfikacją Techniczną (ST), z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w § 1 ust. 4 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 5. Wizja lokalna: Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z infrastrukturą obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Zamawiający wyznacza w dniu 18.09.2020 r. termin wizji lokalnej obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Objazd obiektów rozpocznie się o godz. 08:00 z terenu Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego przy ul. J. Kasprowicza 145 w Warszawie. Osoby przybyłe na wizję lokalną proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną, znajdującego się w budynku nad dworcem autobusowym WK Młociny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Citibank nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) dowody, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5 SIWZ. 2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ), 2) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SWIZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ); 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 1) lit. b) niniejszej SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 stosuje się. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1 pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. B. Sposób przygotowania oferty: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie niniejszego postępowania. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem Platformy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, ceny netto, podatku VAT oraz ceny brutto. 3. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi wynikać z wyliczenia dokonanego w Formularzu cenowym - część pierwsza i druga, stanowiącym załącznik nr 2 A do SIWZ. 4. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, i która składana jest za pośrednictwem Platformy muszą być załączone: a) wypełniony formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 A do SIWZ, b) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale X SIWZ, c) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1 SIWZ złożone przez każdego z Wykonawców z osobna, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, e) pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa, f) dowód wniesienia wadium (zgodnie z postanowieniami rozdziału XI SIWZ). 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 6. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię umowy spółki cywilnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączyć do oferty. 8. Ofertę podpisaną przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca składa tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w inny sposób. 9. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 10. Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Złożenie Oferty w innej formie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) będzie stanowiło podstawę do jej odrzucenia. 11. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 12. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem postępowania w następujący sposób: 1) wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ; zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ); 2)dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone w pkt 2 niniejszego rozdziału realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany; 3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację; 4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010). Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj". 5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę". 6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”. 7) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 13. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”. 14. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty (załączników) nie będzie możliwe. 15. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 16. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki 17. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 18. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: 1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 19. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Do oferty należy także dołączyć uzasadnienie, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 20. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie rozdziału XVII ust. 3 oraz ust. 4 SIWZ, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 21. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach