Przetargi.pl
Serwis i konserwacja systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych

Jednostka Wojskowa 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Banacha 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6824215, 6824375, 6824121 , fax. 22 6824108
 • Data zamieszczenia: 2014-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2063
  ul. Banacha 2 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6824215, 6824375, 6824121, fax. 22 6824108
  REGON: 01021033300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis i konserwacja systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest serwis i konserwację systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych (kod CPV: 42962000-7). Przedmiot wyszczególniono w Formularzu cenowym - Oferta wykonawcy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429620007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach