Przetargi.pl
Segregujmy odpady i dbajmy o czystość miast

Gmina Miejska Duszniki Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 869 76 60 , fax. 74 866 90 25
 • Data zamieszczenia: 2013-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Duszniki Zdrój
  ul. Rynek 6 6
  57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 869 76 60, fax. 74 866 90 25
  REGON: 89071790600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Segregujmy odpady i dbajmy o czystość miast
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Zakup, dostawa i uruchomienie linii sortowniczej Część 2. Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Część 3. Zakup, dostawa i uruchomienie prasy do belowania odpadów Część 4. Zakup i dostawa woreczków do psich ekskrementów Cześć 5. Zakup i dostawa napisów na kontenery
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429900002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia i godziny (czasu lokalnego) składania ofert w wysokości: Część I Zakup i dostawa linii sortowniczej - 1 800,00 zł. Część II Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 1 5000,00 zł. Część III Zakup i dostawa prasy do belowania odpadów - 400,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 2. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Wykonanie zadań w ramach projektu: Segregujmy odpady i dbajmy o czystość miast finansowanego z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2007-2013 Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska ze wskazaniem zadania, jeżeli oferta jest częściowa, na następujące konto: Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy Pzp. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wymaga się załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.duszniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach