Przetargi.pl
SDOO-2/2013

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Wrócikowo 16
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5148427 , fax. 089 5148231
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Wrócikowo 16 16
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5148427, fax. 089 5148231
  REGON: 30163140800165
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrocikowo.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: oddział terenowy Agencji Wykonawczej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SDOO-2/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków ochrony roślin do: Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo, powiat: Olsztyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244520007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrocikowo.coboru.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach