Przetargi.pl
ŚCINKA POBOCZY WRAZ ZE ŚCINKĄ PASÓW ZIELENI POMIĘDZY KRAWĘŻNIKIEM A CHODNIKIEM ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚCINKA POBOCZY WRAZ ZE ŚCINKĄ PASÓW ZIELENI POMIĘDZY KRAWĘŻNIKIEM A CHODNIKIEM ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ścinka poboczy wraz ze ścinką pasów zieleni pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem oraz renowacja rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa opolskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w podziale na zadania - zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg, 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 3 zadania. 3. Wykonanie usług dotyczących przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres: Odtworzenie rowów w skład których wchodzą: - niwelacja dna istniejących rowów a w przypadku występowania rur przepustów pod zjazdami z drogi, niwelacja dna wyżej wymienionych rur w celu dostosowania odpowiednich spadków oraz zapewnienie przepływu wód opadowych, - wybraniu osadu z dna rowu przy użyciu koparki na samochody samowyładowcze z odwiezieniem urobku na składowisko/wysypisko, - w przypadku nowego rowu, wyznaczenie przebiegu jego trasy a następnie jak powyżej, - uprzątnięcie terenu po wykonanej usłudze, Ścinka zawyżonych poboczy, w skład których wchodzą: - mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy przy użyciu maszyny do ścinki poboczy z podajnikiem taśmowym bezpośrednio na samochody samowyładowcze oraz odwozem urobku na składowisko/wysypisko z nadaniem spadku 6 - 8 % w kierunku od drogi licząc od poziomu krawędzi jezdni, - w miejscach wybrakowanych uzupełnienie poboczy (na prostych) materiałem pochodzącym ze ścinki zawyżonych (na łukach) materiałem kamiennym, - mechaniczne zagęszczenie poboczy na całej długości prowadzonych usług. Ścinka zawyżonych pasów zieleni za krawężnikiem - usunięcie nadmiaru ziemi przy krawężniku na głębokość do 30 cm, - wywóz nadmiaru ziemi, - wyrównanie i zagęszczenie podłoża, - humusowanie i obsianie trawą, - uprzątnięcie terenu usług. Usługi winny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 13.100,00 PLN, w tym: - dla zadania nr 1 - 4.900,00 zł, - dla zadania nr 2 - 5.000,00 zł, - dla zadania nr 3 - 3.200,00 zł. Wykonawca składa wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do siwz. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do siwz) powinny być złożone: 1) formularz cenowy – na załączniku do SIWZ nr: 2a – na zadanie nr 1, 2b – na zadanie nr 2, 2c – na zadanie nr 3, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 w formie oryginału – na załącznikach do nr 3 i 4 do siwz, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.6) punkcie 1.2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach