Przetargi.pl
„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego”.

Powiat Raciborski ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, Plac Okrzei
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4597385
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Raciborski
  Plac Okrzei 4
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 4597385
  REGON: 27625511100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatraciborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na przebudowie i utwardzeniu dróg szerokości 4,0 m na długości 16,217 km, z uwzględnieniem robót na istniejących przepustach, a)Obręb Krowiarki, nr D-1 o dł. 1292,50 m; nr D-2 o dł. 1001,00 m; nr D-4 o dł. 690,90 m; nr D-5 o dł. 855,60 m; D-14 o dł. 178,20 m; nr D-20 o dł. 736,40 m; nr D-27o dł. 81,10 m; - zakres prac obejmuje głównie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie niezbędnych warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem kamiennym dwie warstwy, odmulenie i remont dwóch przepustów na drodze D1 oraz po jednym przepuście na drogach D-2, D-4, D-5, D-14, D-20, D-27. nr D-3 o dł. 1058,50 m; nr D-6 o dł. 237,70 m; nr D-8 o dł. 155,30 m; nr D-9 o dł. 108,60 m; nr D-10 o dł. 200,00 m; nr D-11 o dł. 763,30 m; nr D-12 o dł. 696,70 m; nr D-13 o dł. 815,90 m; nr D-16 o dł. 481,70 m; nr D-17 o dł. 106,80 m; nr D-18 o dł. 391,70 m; nr D-19 o dł. 358,80 m; nr D-21 o dł. 510,90 m; nr D-24 o dł. 253,20 m; nr D-25 o dł. 286,30 m; nr D-26 o dł. 77,40 m; - zakres prac obejmuje głównie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie niezbędnych warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem kamiennym dwie warstwy, nr D-7 o dł. 1550,00 m, - zakres prac obejmuje głównie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie niezbędnych warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem kamiennym dwie warstwy, na długości 1247,00 m, oraz wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na długości 303,00 m, nr D-15 o dł. 808,60 m, - zakres prac obejmuje głównie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie niezbędnych warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem kamiennym dwie warstwy, na długości 533,60 m, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na długości 275,00 m, odmulenie i remont przepustu, b) Obręb Amandów, nr D-1 o dł. 638,00 m; nr D-5 o dł. 301,00 m; nr D-6 o dł. 550,90 m, - zakres prac obejmuje głównie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie niezbędnych warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem kamiennym dwie warstwy, nr D-2 o dł. 271,00 m; nr D-4 o dł. 171,3 m, - zakres prac obejmuje głównie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie niezbędnych warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, nr D-3 o dł. 587,70 m, - zakres prac obejmuje głównie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie niezbędnych warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem kamiennym dwie warstwy, remont przepustu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w poniższej dokumentacji: - projekcie budowlano-wykonawczym obejmującym działki w Obrębie Krowiarki nr: 67, 31, 48, 28, 152, 163, 7, 80, 68, 79, 136, 193, 460, 175, 459, 363, 380, 397, 262, 167, 66, 355 oraz w Obrębie Amandów nr: 64, 33, 3, - projekcie budowlano-wykonawczym obejmującym działki w Obrębie Amandów nr:80, 81, 90, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) formularz OFERTY, 2) kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad określonych w pkt 12 SIWZ, 3) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 4) pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7. SIWZ (opcjonalnie), 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne dokumenty służące wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci – opcjonalnie, tylko w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach