Przetargi.pl
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo

Burmistrz Michałowa ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7131777 , fax. 85 7131777
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Michałowa
  ul. Białostocka 11 11
  16-050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 85 7131777, fax. 85 7131777
  REGON: 00054486900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa wieży widokowej, pomostu drewnianego, wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej, budowę pomieszczeń gospodarczych o konstrukcji metalowej oraz rekultywacji plaży w miejscowości Rudnia nad Zalewem Siemianówka. Zamówienie będzie realizowane w ramach trzech zadań:Zadanie A: Budowa drewnianej wieży widokowej i wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej. Zadanie B: Budowa pomostu drewnianego oraz rekultywacja plaży. Zadanie C: Budowa pomieszczeń gospodarczych typu blaszak.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiący nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach