Przetargi.pl
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza- Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki

Gmina Koniusza ogłasza przetarg

 • Adres: 32-104 Koniusza, Koniusza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 869 039 , fax. 123 869 015
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniusza
  Koniusza 55
  32-104 Koniusza, woj. małopolskie
  tel. 123 869 039, fax. 123 869 015
  REGON: 351555051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza- Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki poprzez budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego. Boisko wielofunkcyjne w okresie letnim będzie wykorzystywane jako kort tenisowy oraz boisko do siatkówki, w okresie zimowym jako lodowisko naturalne. Do przedmiotu zamówienia należy wykonanie 4 torowej bieżni z nawierzchni sztucznej usytuowanej wokół boiska piłkarskiego, ścieżki rowerowej o szerokości 250cm kształtowanej w formie nieregularnej pętli za bieżnią wokół boiska piłkarskiego, wykonanie rozbieżni i zeskoku, oświetlenia oraz infrastruktury technicznej. Zakres robót obejmuje: 1. Boisko piłkarskie (roboty przygotowawcze, piłkochwyty, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienie terenu, doły chłonne dla kanalizacji deszczowej i drenażu, rów otwarty, boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wymiarach 58mx28m, bieżnię i rozbieżnię, skocznię w dal, siłownię zewnętrzną, ścieżkę rowerową, nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię z płyt chodnikowych, oznakowania dróg, drogę pożarową, uzupełnienie asfaltu, obrzeża, krawężniki, ogrodzenie, schody terenowe, małą architekturę, trybuny zewnętrzne, umocnienie skarp płytami ażurowymi, zieleń). 2. Kort tenisowy (roboty przygotowawcze, ogrodzenie, piłkochwyty, odwodnienie terenu, boisko wielofunkcyjne, drogi, miejsca postojowe i chodniki, zieleń). 3. Instalacje elektryczne (oświetlenie terenu, zasilanie bram).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 32 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące 00/100 PLN), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 2018-06-04 do godz. 10:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 18 SIWZ, 3) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 10.2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach