Przetargi.pl
Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie.

Gmina Michałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Michałowo, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 777 , fax. 857 131 777
 • Data zamieszczenia: 2021-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowo
  ul. Białostocka 11
  16-050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 857 131 777, fax. 857 131 777
  REGON: 50659438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej, o powierzchni zabudowy 179,40m2 oraz kubaturze 943,47m3 zlokalizowanym we wsi Juszkowy Gród działka nr 58, Gmina Michałowo, powiat białostocki, woj. podlaskie, wraz z budową doziemnej instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacji sanitarnej. Zamówienie nie dotyczy montażu pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz zbiornika na ścieki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SIWZ. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach