Przetargi.pl
ROZBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH PRZY UL. MICKIEWICZA

Prokuratura Okręgowa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3649941, 3649974 , fax. 413 649 994
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Kielcach
  ul. Mickiewicza 7
  25-352 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3649941, 3649974, fax. 413 649 994
  REGON: 31300000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH PRZY UL. MICKIEWICZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa budynków Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza nr 7 i nr 9, budowa łącznika pomiędzy tymi budynkami, budowa instalacji wewnętrznych m.in.: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji z odzyskiem ciepła, przeciwpożarowej, alarmowej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, klimatyzacji, a także wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, (energii elektrycznej) oraz wykonanie zagospodarowania terenu w tym m.in.: chodników, parkingu i altany śmietnikowej. Budynek ma być w wybudowany zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto prace rozbiórkowe budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 9 wraz z wykonaniem pali betonowych wokół trzech pozostawionych ścian i ściany sąsiedniego budynku oraz rozbiórkę garażu znajdującego się na dziedzińcu budynku przy ul. Mickiewicza 7. Budynek znajdujący się u zbiegu ulic Wesołej i Mickiewicza (przeznaczony do częściowej rozbiórki) nie jest obiektem zabytkowym ale jest elementem zabytkowej zabudowy ul. Wesołej wpisanej do rejestru zabytków pod nr A 391 oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 898. Zamawiający informuje, iż w lokalizacji inwestycji istnieje ograniczona możliwość składowania materiałów budowlanych oraz zaplecza budowlanego, co wykonawcy winni uwzględnić w trakcie opracowania ofert. Całość zadania podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przeprowadzenia robót budowlanych i oddaniu do użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 9 wraz z wykonaniem windy i łącznika między budynkami. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w budynku przy ul. Mickiewicza 7. Po zakończeniu etapu 1 Zamawiający zastrzega sobie czas na przeprowadzenie przeniesienia pracowników wraz z meblami i wyposażeniem między budynkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216110-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 100.000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi wskazywać postępowanie i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie zamawiającego, pok. 13, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale XV ust. 2 niniejszej siwz z dopiskiem „WADIUM”, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 96 1010 1238 0805 0713 9120 0000. Na dowodzie wpłaty należy określić, jakiego przetargu dotyczy. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie „Wadium – Rozbudowa z nadbudową budynków Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza”. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną