Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej

Gmina Kargowa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-120 Kargowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3525131 w. 50
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kargowa
  Rynek 33
  66-120 Kargowa, woj. lubuskie
  tel. 68 3525131 w. 50
  REGON: 97070735000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl, www.bip.kargowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: rozbudowę ul. Kolejowej o łącznej długości 550 m (3745m2), budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę parkingów, wycinkę drzew, budowę zjazdów, zagospodarowanie trenów zielonych, budowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. Planowane roboty budowlane zlokalizowano na działkach nr: 1088/2, 1262/2, 1263, 1271/2, 1273, 219/5, 1260/4, 1260/6, 1261/4, 1261/6, 1293/3 – obręb 1 miasto Kargowa. Przedmiotowa inwestycja zakłada rozbudowę ulicy Kolejowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 313. Droga wyposażona będzie w jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m. W ciągu drogi zakłada się infrastrukturę obsługującą ruch pieszy oraz rowerowy: chodnik i ścieżka rowerowa, zatokę autobusową oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 78 000,00 zł. Wadium należy wnieść w formie i zasadach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. W formie pieniądza wadium można wnieść na następujący rachunek bankowy: Urząd Miejski ul. Rynek 33 66-120 Kargowa, nr rachunku: 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach