Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Baonu Zośka – zad. 2022/01.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, Warszawska 115
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  Warszawska 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  REGON: 1181768394
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Baonu Zośka – zad. 2022/01.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ulicy Baonu Zośka – zad. 2022/01. 2. Zakres zamówienia: 1) budowa systemów odwodnieniowych,2) rozbudowa drogi w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, zieleni drogowej,3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem zgody na użytkowanie drogi.3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy najpóźniej dwa dni robocze przed zawarciem Umowy.5. Zakres robót:1) roboty ziemne,2) roboty rozbiórkowe,3) wykonanie robót związanych z budową pobocza chłonnego, odwodnienia ulicznego,4) regulacja wysokościowa armatury i włazów studni infrastruktury technicznej,5) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 6) ustawianie krawężników, oporników i obrzeży,7) wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospółki,8) wykonanie chodników, zjazdów oraz zieleni drogowej, 9) oznakowanie pionowe i poziome,10) roboty wykończeniowe. 6. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Technicznym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.7. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach