Przetargi.pl
Rozbudowa ul. Wspólnej w Łomiankach na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 pn. Przebudowa ulicy Wspólnej.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 888 98 01, , fax. 22 888 98 02
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 888 98 01, , fax. 22 888 98 02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ul. Wspólnej w Łomiankach na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 pn. Przebudowa ulicy Wspólnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa ul. Wspólnej w Łomiankach na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 pn. Przebudowa ulicy Wspólnej. 3.2 Zakres zamówienia: - budowa oświetlenia ulicznego, - rozbudowa drogi w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy. 3.3 Zakres robót: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - usunięcie drzew kolidujących a projektowanym układem drogowym, - wykonanie przebudów sieci kolidujących z rozwiązaniami drogowymi, - wykonanie robót związanych z budową odwodnienia ulicznego, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - ustawianie krawężników i obrzeży, - wykonanie chodników, zjazdów oraz poboczy, - oznakowanie pionowe i poziome, - roboty wykończeniowe. 3.4 Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3.5 Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. 3.6 Wymagania w stosunku do Wykonawcy. 1. Wykonawca przystępujący do przetargu przed złożeniem oferty powinien dołożyć należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu. 2. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. 3. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 15 dni od podpisania umowy. 4. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić o nadzór do gestorów poszczególnych sieci infrastruktury występujących w pasie drogowym. 6. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania umów z gestorami kolidujących sieci. 7. Wprowadzenie zgodnie z warunkami projektu stałej organizacji ruchu. 8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 9. Uzyskanie pozwolenia właściwego zgodnie z decyzją nr 149/2020 wydaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 10. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 11. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych nie zbędnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach i lokalizacji w pasie drogowym. • ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 08.09.2016 r. z późn. zm.) • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 12. W przypadku, gdy w STWiORB lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych. 13. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 15. Wykonawca zgodnie z warunkami zgłosi wprowadzenie kompletnej stałej organizacji ruchu. 16. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Lp. Pozycja z przedmiaru branża energetyczna oświetlenie uliczne Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1-14 wymaga się 2 Poz. 15-16 nie wymaga się Lp. Pozycja z przedmiaru branża drogowa Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 - 16 wymaga się 2 Poz. 17 nie wymaga się 3 Poz. 18-83 wymaga się 3.7 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach