Przetargi.pl
Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk

Gmina Zagnańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 001 322 , fax. 413 001 373
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagnańsk
  ul. Spacerowa 8
  26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 001 322, fax. 413 001 373
  REGON: 29101086600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje rozbudowę drogi w ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk o długości 203,87m i szerokości 5m z jednostronnym chodnikiem przyjezdniowym szerokości 2m i umocnionym poboczem szerokości 0,75m w następującym zakresie: I. Branża drogowa obejmuje wykonanie: 1. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie: - droga o długości 203,87m, szerokość 5m z betonu asfaltowego - droga dojazdowa klasy „D” - kategoria ruchu KR1 1.1 Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubości 15cm - Nawierzchnia od strony chodnika ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem. - Nawierzchnia od strony pobocza ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej. - Pobocze o szerokości 0,75cm należy utwardzić kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie warstwą gr. 15cm 2 Konstrukcja jezdni – odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cmm - siatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm. - piasek stabilizowany cementem gr. 15cm 3 Konstrukcja zjazdów na posesje - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm - podsypka cementowa – piaskowa gr. 3cm 4. Konstrukcja zjazdów z kruszywa - warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 5. Konstrukcja chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 6cm o wymiarach 12,5x14cm – obramowanie - nawierzchnia płyta betonowa grafitowa gr. 5cm o wymiarach 40x40cm - podsypka cementowo – piaskowa gr. 3-5cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm Chodnik od terenów zielonych ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. 6. Odwodnienie Odwodnienie przewidziane jest jako powierzchniowe sprowadzenie wody do krawędzi jezdni a następnie do projektowanego rowu drogowego umocnionego płytami ażurowymi. Pod zjazdami na posesje, które przecinają rowy otwarte należy zastosować przepusty z prefabrykowanych elementów betonowych P6-P10. Odwodnienie obejmuje także przebudowę przepustów. W ciągu drogi powiatowej w celu odprowadzenia wód z drogi gminnej należy wykonać rów drogowy umocniony betonowymi płytami ażurowymi na dł. 35m. - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm II .Branża elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego obejmuje wykonanie: 1. przebudowa linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji Nr 881 Piekarnia 2. budowa oświetlenia ul. Słonecznej na nowych słupach stalowych o wysokości montażu 8m z wysięgnikiem jednoramiennym z fundamentem prefabrykowanym wg opisu i sylwetce wg zał. – 8kpl - zamontowanie opraw ledowych o mocy 36W-5kpl - zamontowanie opraw ledowych o mocy 48W-3kpl - wykonanie zasilania III. Branża sanitarna: kanalizacja deszczowa obejmuje budowę: 1. odcinka o długości 155,5m z rur PVC SN8 śr. 400mm 2. odcinków o łącznej długości 25,5m z rur PVC SN8 śr. 200mm 3. studzienek wpustowych w jezdni – 6szt. 4. wylotu prefabrykowanego żelbetowego DN 400mm IV. Branża sanitarna: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa obejmuje wykonanie 1.Sieć wodociągowa 1. wykonanie sieci PE 100 SDR11 śr. 180mm x 16,4mm o łącznej długości 254m 2. wykonanie przyłączy PE 100 SDR11 śr. 40mmx3,7mm o łącznej długości 96.5m 3. wykonanie przyłączy PE 100 SDR11 śr. 50mm o łącznej długości 42m 4.montaż zasuw sieciowych DN150mm- 4szt. 5. montaż hydrantów z zasuwami DN80mm – 2kpl 6. wykonanie zdroju czerpalnego 7. wykonanie płukania i dezynfekcji oraz badań jakości wody przez SANEPID 2. Kanalizacja sanitarna 1. wykonanie odcinków o śr. 200mm z rur kamionkowych o długości 113m 2. wykonanie odcinków z PVC śr. 160mm x4,7mm SN8 o łącznej długości 23m V. Branża teletechniczna obejmuje wykonanie 1. przebudowy kanalizacji teletechnicznej w miejscach kolizyjnych oraz budowa nowych odcinków kanalizacji i studni kablowych 2. przebudowy kolidującej teletechnicznej słupowej linii napowietrznej oraz budowa nowych słupów teletechnicznych. VII. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcami celem zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności o każdej porze. VIII. Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, powiadomi o tym fakcie odpowiednich Zarządców dróg, linii energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociągów itp. oraz dokona z nimi wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikających z ich opinii. IX.Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyska opinię uprawnionego ornitologa w kwestii zapewnienia ochrony miejsc lęgowych ptaków na drzewach przeznaczonych do usunięcia X. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budowy drogi w 3 egz. XI. Wykonawca na zakończenie inwestycji wykonana na własny koszt 2 szt. tablic informacyjnych dot. zrealizowanego zadania. Wzór do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji. XII. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu powykonawczego oraz kosztorysu różnicowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.3..Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w Dokumentacji technicznej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, przedmiarach robót – stanowiących załączniki do SIWZ. Wymienione dokumenty oraz SIWZ są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18.1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 18.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 18.3.Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 18.4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn „Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk”. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 18.5.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 18.6.Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 18.7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.8.Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 18.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wymagana forma oryginał. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na których polegał będzie wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wymagana forma: oryginał lub kopia poświadczona przez natariusza. 6. Dowód wniesienia wadium - oryginał.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach