Przetargi.pl
ROZBUDOWA UL. GÓRNEJ, BUDOWA UL. KOLONIA W BIELKÓWKU

Gmina Kolbudy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 910 521 , fax. 586 910 517
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolbudy
  ul. Staromłyńska 1
  83-050 Kolbudy, woj. pomorskie
  tel. 586 910 521, fax. 586 910 517
  REGON: 19167498300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbudy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA UL. GÓRNEJ, BUDOWA UL. KOLONIA W BIELKÓWKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa ul. Górnej w Bielkówku na odcinku długości ok. 675 m oraz budowa ul. Kolonia w Bielkówku na odcinku długości ok. 815 m. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: - roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic; - wykonanie wykopów; - wykonanie nasypów; - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową; - budowa nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego; - humusowanie z wysiewem nasion traw; - wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej; - regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodociągowych; - regulacja wysokościowa istniejących hydrantów; - oznakowanie poziome i pionowe; - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w rurach dwudzielnych; - odtworzenie systemu drenarskiego; - uporządkowanie systemu odwodnieniowego drogi (rowy przydrożne); - wywóz materiału z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wykorzystania na odległość do 15 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, wniósł wadium w wysokości 20.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów jakie musi składać Wykonawca (także formy składania oświadczeń lub dokumentów) na poszczególnych etapach postępowania zostały określone w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach