Przetargi.pl
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - budowa sali gimnastycznej

Gmina Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, Poznańska 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618959235
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnowo Podgórne
  Poznańska 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 618959235
  REGON: 631258454
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - budowa sali gimnastycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem postępowania opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach i SWZ. Ewentualne podstawy katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i posiadaną wiedzą budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji i rękojmi na wszystkie urządzenia techniczne zamontowane wewnątrz i na zewnętrz budynku wynosi 36 miesięcy. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany na swój koszt do przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń technicznych (łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu w dokumencie gwarancyjnym w dniu odbioru.5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach.6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 7. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45 00 00 00-7, 45262210-6, 45262500-6, 45261410-1, 45432110-8, 45421100-5, 45400000-1, 45321000-3, 45111300-1, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45410000-4, 45421146-9, 45300000-0, 45311100-1, 45317300-5, 45311200-2, 45317000-2, 45331110-0, 45331100-7, 45331210-1, 45332200-5, 45332300-6, 45333000-0, 45231300-8, 45231300-8.8. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: - prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane,- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,- ochrona i zarządzanie placem budowy aż do zakończenia realizacji Inwestycji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru,- likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,- zapłata opłat za składowanie odpadów.- przeprowadzenie niezbędnych prób oraz uzyskanie opinii przed przystąpieniem do użytkowania,- organizacja i przygotowanie drogi dojazdowej do budowy,- utrzymanie drogi dojazdowej do budowy - eksploatacja nie może pogarszać stanu istniejącego dla innych użytkowników drogi.9. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy : Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.9.1. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności robotników budowlanych opisane w przedmiarze robót.Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji warunków zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem zamówienia, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, jeżeli jest to konieczne, aby zachować ciągłość robót.9.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (wykaz pracowników): oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, pod rygorem kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych. 9.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:a) sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób:a1) roboty budowlane będą świadczone w szczególności przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, a2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika.b) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:b1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 9.2. i 9.3. SWZ lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2 000 zł.b2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 9.2. i 9.3. lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający naliczy każdorazowo karę umowną w wysokości 3 000zł. Jednakże w razie 10-krotnego nie wywiązania się tego obowiązku Zamawiający ponadto będzie miał prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia właściwej kary umownej.b3) w przypadku niezatrudnienia, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za etap prac, w którym wymogu zatrudnienia nie dochował,b4) w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.b5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.10. W sytuacji gdy Zamawiający umożliwi dostęp do energii elektrycznej, wody i gazu, Wykonawca zostanie obciążony kosztami ich zużycia łącznie z ze wszystkimi opłatami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach