Przetargi.pl
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU

Gmina Lutomiersk ogłasza przetarg

 • Adres: 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6775011 w. 118 , fax. 436 775 094
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lutomiersk
  Pl. Jana Pawła II 11
  95-083 Lutomiersk, woj. łódzkie
  tel. 043 6775011 w. 118, fax. 436 775 094
  REGON: 73093466000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutomiersk.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje: - rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu na działce nr 189 w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk wraz instalacjami wewnętrznymi. - przebudowę i rozbudowę istniejącego wewnętrznego układu komunikacji, - przebudowę przyłącza kanalizacji do nowego zbiornika bezodpływowego Planuje się rozbudować budynek szkolny za salą gimnastyczną w głąb działki wzdłuż zachodniej granicy. Rozbudowa zapewni 4 nowe sale dydaktyczne wraz z kompleksem sanitarnym. Planuje się wykonanie utwardzonej opaski dookoła rozbudowy, wydłużenie utwardzonej drogi oraz stworzenie utwardzonego patio z drzewem i ławkami pomiędzy salą gimnastyczną a rozbudową. Planuje się wybudowanie nowego zbiornika bezodpływowego oraz podłączanie sieci kanalizacyjnej do niego. Zakłada się wykorzystanie istniejącego zjazdu i wejścia na działkę z ul. Sienkiewicza. Główne wejście do budynku pozostaje bez zmian. Układ komunikacyjny wzdłuż wschodniej granicy działki planuje się wydłużyć z zapewnieniem możliwości zawrócenia. Na terenie planuje się zgodnie z planem zagospodarowania: -nasadzenie 1 drzewa na środku patio pod drzewem zieleń niska w postaci trawy i roślin ozdobnych. Planowana rozbudowa i przebudowa nie wymaga zmiany zapewnionych mediów, jak również zmiany przyłączy. W zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej planuje się rozbudowę instalacji wewnętrznej wody i ciepłej wody użytkowej z istniejącego węzła przy sali gimnastycznej. Ponadto planuje się instalację wewnętrzną kanalizacyjną połączoną nowym przyłączem do zaprojektowanego zbiornika bezodpływowego. Planowana rozbudowa i przebudowa nie wymaga zmian w instalacji gazowej. Nowa instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania zasilająca rozbudowę zostanie wyprowadzona z istniejącej kotłowni. Projektuje się rozbudowę instalacji wewnętrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia i teletechniczną. Projektowana forma rozbudowy nawiązuje do form i skali szkoły istniejącej i składa się z dwóch brył: - pierwsza bryła zawierająca klasy lekcyjne i korytarz jest parterowa z poddaszem nieużytkowym, przykryta dachem z blachodachówki, dwuspadowym o kącie 30 stopni; - druga bryła zawierająca część sanitarną z korytarzem umożliwiającym przejście do sali gimnastycznej i głównego budynku szkoły, jest parterowa przykryta stropodachem o spadku 5%. Funkcja obiektu nie ulega zmianie. 3.1.1. Lokalizacja inwestycji: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, ul. Sienkiewicza, działka nr 189 w obrębie Kazimierz, Gmina Lutomiersk. Lokalizacja została wskazana na mapie stanowiącej załącznik do siwz. 3.1.2. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i prądu. Koszty zużycia prądu oraz koszty związane z zainstalowaniem właściwego urządzenia pomiarowego ponosi Wykonawca. 3.1.3. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z ostateczną Decyzją Nr 380/2019 – Pozwolenie na budowę, wydaną przez Starostę Pabianickiego w dn. 09-09-2019r. Scan decyzji w załączeniu do siwz. 3.1.4. Ponadto, w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: - zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż; - wytyczenia geodezyjnego; - zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, zorganizowanie zaplecza socjalno-biurowego budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego (toalety) dla personelu Wykonawcy (Zamawiający nie zamierza udostępnić dla Wykonawcy pomieszczeń i sanitariatów szkoły); - sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zarejestrowania jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach i dostarczenia w/w zarejestrowanej inwentaryzacji Zamawiającemu w terminie wykonania zamówienia; - przeprowadzenia wymaganych prób, badań i sprawdzeń; - przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do zawiadomienia przez Zamawiającego organów wskazanych w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do użytkowania; - Wykonawca, kierownik budowy zobowiązani są do uczestniczenia w naradach roboczych planowanych co najmniej raz w tygodniu (lub częściej jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz w czynnościach odbiorowych (odbiór etapów, odbiór końcowy, kontrole, wizje: Straż Pożarna, Sanepid, PINB, itp.). 3.2.1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dokumentację projektową - zał. 7 do SIWZ, b) przedmiar robót--zał. 8 do SIWZ, c) STWiORB - zał. nr 9 do SIWZ, e) mapy wskazujące lokalizację inwestycji – zał. nr 10 do SIWZ, f) scan pozwolenia na budowę – zał. nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1 Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 30.000,00zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 16.2 Wadium należy wnieść najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 16.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310, z późn. zm.). 16.4 Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 16.5 Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium do postępowania przetargowego nr RRGiZP.271.1.2020 w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w godzinach pracy urzędu. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty. 16.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli, nr konta: 64 9279 0007 0024 0002 2000 0060 z adnotacją - wadium do postępowania – RRGiZP.271.1.2020. 16.7 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 16.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 16.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 16.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 16.14 UWAGA: 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona. 4. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. 5. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, może złożyć wraz z ofertą oświadczenie wg załącznika nr 5 do SIWZ o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach