Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego

Gmina Radziejowice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 577 171 , fax. 468 577 120
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radziejowice
  ul. Kubickiego 10
  96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie
  tel. 468 577 171, fax. 468 577 120
  REGON: 75014841400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radziejowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego. 2. W ramach zamówienia należy wykonać m.in. następujące roboty: 1) rozbiórka istniejących budynków gospodarczych, 2) wykonanie rozbudowy szkoły, 3) wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej, 4) rozbiórka części utwardzenia drogi wjazdowej, 5) wykonanie miejsc parkingowych z placem manewrowym, 6) wykonanie nowych chodników – uzupełnienia istniejących ciągów pieszych. 3. Szczegółowy zakres robót, w tym wymagania dotyczące jakości materiałów oraz wykonania robót zawarte są w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 6 SIWZ, na którą składają się w szczególności: 1) Projekt budowlano-wykonawczy; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 3) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 4000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział Radziejowice Nr rachunku: 97 9302 1014 3900 0909 2000 0020 4. W przypadku dokonania przelewu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 5. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach