Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego

Gmina Radziejowice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 577 171 , fax. 468 577 120
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radziejowice
  ul. Kubickiego 10
  96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie
  tel. 468 577 171, fax. 468 577 120
  REGON: 75014841400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radziejowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowosanitarnego. 2. W ramach zamówienia należy wykonać m.in. następujące roboty: 1) rozbiórka istniejących budynków gospodarczych, 2) wykonanie rozbudowy szkoły, 3) wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej, 4) rozbiórka części utwardzenia drogi wjazdowej, 5) wykonanie miejsc parkingowych z placem manewrowym, 6) wykonanie nowych chodników – uzupełnienia istniejących ciągów pieszych. 3. Szczegółowy zakres robót, w tym wymagania dotyczące jakości materiałów oraz wykonania robót zawarte są w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 6 SIWZ, na którą składają się w szczególności: 1) Projekt budowlano-wykonawczy; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 3) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach