Przetargi.pl
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SSP na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie

Państwowe Muzeum na Majdanku ogłasza przetarg

 • Adres: 20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 67
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 28 21 , fax. 81 710 28 65
 • Data zamieszczenia: 2015-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum na Majdanku
  Droga Męczenników Majdanka 67 67
  20-325 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 28 21, fax. 81 710 28 65
  REGON: 00027609600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.majdanek.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SSP na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru SSP na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie obejmującej instalację dodatkowych elementów detekcyjnych w budynkach obozowych z podwyższeniem w części centralnej. 2. Na obszarze ok. 89ha Państwowego Muzeum na Majdanku zlokalizowane są 78 różnego rodzaju obiekty o charakterze muzealnym, w tym: drewniane w ilości: 69, murowane - 7 oraz pomniki - 2. Obiektami tymi są: baraki, wieże strażnicze, budki wartownicze, komory gazowe, łaźnie, krematorium, tzw. biały domek oraz obiekty użytkowe, tj. pawilon obsługi zwiedzających, budynek biurowo-administracyjny, magazyn oraz pomieszczenia gospodarcze. Obiekty te objęte są ochroną przeciwpożarową w formie rozproszonego systemu sygnalizacji pożaru prod. SCHRACK-SECONET, zabudowanego w 2012r. Do budowy systemu wykorzystano m.in. centrale sygnalizacji pożaru typu BMZ CX oraz MX, czujki dumy typu CUBUS MTD533X, ręczne ostrzegacze pożarowe typu MCP545X, moduły BX-OI3, BX-OIM, BX-AIM, ostrzegacze pożarowe typu SAK, zasilacze pożarowe. Centrale pożarowe oraz zasilacze SSP zamontowano w wolnostojących szafach PD zlokalizowanych na terenie obiektu. W 2013r. miała miejsce rozbudowa systemu, polegająca na montażu ograniczników przepięć typu BXT w pętlach dozorowych oraz liniach sygnalizacyjnych. Jako okablowane pętli dozorowych wykorzystano przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 układane wewnątrz budynków oraz kable typu XzTKMXpw 1x2x0,8mm2. Jako okablowane linii sygnalizacyjnych w częściach zewnętrznych wykorzystano kable typu YKY 2x2,5mm2 . Centrale sygnalizacji pożaru połączone są w sieć z wykorzystaniem kabli światłowodowych. Połączenie centrali sygnalizacji pożaru zainstalowanej w Budynku Administracyjnym z panelem obsługi zainstalowanym w Baraku nr 38 wykonano z wykorzystaniem kabla światłowodowego. W baraku nr 38 jest również zabudowany system wizualizacji na dedykowanym do tego celu stanowisku komputerowym. Połączenia między budynkami ułożone są w dedykowanej do instalacji SAP kanalizacji rurowej ?110mm. Zabudowywane urządzenia muszą być kompatybilne z zainstalowanym obecnie systemem Sygnalizacji Pożaru prod. SCHRACK-SECONET. 3. W ramach przedmiotu zamówienia, należy wykonać w szczególności następujące prace: 1) Instalacja dodatkowych czujników w kolorze czarnym w części podwyższonej w barakach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; 2) Montaż okablowania wewnątrz baraków jak również okablowania zewnętrznego łączącego wybrane baraki (wykorzystując istniejącą kanalizację teletechniczną); 3) Instalacja dodatkowych linii dozorowych o numerach 24, 25, 26, 27, 28, 29; 4) Zmiana konfiguracji istniejących pętli nr 7, 8, 9, 13, 15, 62, 23; 5) Dostawa i instalacja dodatkowych kart DXI-2 lub równoważnych; 6) Demontaż istniejącej szafy PD06 i jej montaż w miejsce projektowanej szafy PD10; 7) Dostawa i montaż nowej szafy PD06rev1; 8) Dostawa i montaż nowej centrali CSP SC5 lub równoważnej, wyposażonej w kartę komunikacji FO-IP B5-NET2-FXM lub równoważną oraz 1 szt. karty DXI-2 lub równoważną; 9) Odłączenie istniejącej magistrali światłowodowej pomiędzy SC4 i CS5 i wykonanie nowych odcinków magistral światłowodowych na odcinkach od SC4 do nowoprojektowanej SC6 oraz nowoprojektowanej CSP6 do SC5; 10) Montaż ochronników przepięciowych dla projektowanych linii dozorowych; 11) Wykonanie pomiarów, badań oraz testowanie i próby zrekonfigurowanych oraz nowozabudowanych pętli dozorowych; 12) Programowanie i uruchomienie zmodernizowanego systemu SSP; 13) Wykonanie aktualizacji zainstalowanego systemu wizualizacji instalacji sygnalizacji pożaru; 14) Przeprowadzenie szkoleń obsługi systemu SSP; 15) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla wykonanych prac. 4. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania określony został w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym w: 1) Dokumentacji projektowej - stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ, 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załączniki nr 1B do SIWZ , oraz w Przedmiarze robót - stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ /Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy/. 5. Teren objęty robotami znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 2) Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453121008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.majdanek.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach