Przetargi.pl
Rozbudowa systemu klimatyzacji technologicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ogłasza przetarg

 • Adres: 30-950 Kraków, ul. Nawojki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 323 355 , fax. 126 341 084
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11
  30-950 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 323 355, fax. 126 341 084
  REGON: 15770002200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cyfronet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu klimatyzacji technologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sytemu klimatyzacji technologicznej o wysokotemperaturowy układ chłodzenia oparty na dodatkowej chłodnicy wentylatorowej ze złożami ociekowymi (adiabatycznej), uwzględniająca wykorzystanie istniejących instalacji chłodniczych jako źródła awaryjnego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. Wymagania ogólne dla zamówienia Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Wymagania dotyczące gwarancji Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Centrum Zapasowe ul. Podole 62, Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dodatkowe oświadczenia składane przez wszystkich Wykonawców. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument dotyczyć musi każdego z Wykonawców. 1. Na zawartość oferty składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącym opis oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie treść oferty, 2. Do oferty należy załączyć: 2.1. oświadczenia wskazane w punkcie VI. 1-3 SIWZ sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2.2. pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez pełnomocnika, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 2.3. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie musi być podpisane przez osobę(y) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach