Przetargi.pl
Rozbudowa systemów odprowadzania wód opadowych w miejscowości Międzywodzie, gmina Dziwnów

Gmina Dziwnów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-420 Dziwnów, ul. Szosowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 275 163 , fax. 913 275 164
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dziwnów
  ul. Szosowa 5
  72-420 Dziwnów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 275 163, fax. 913 275 164
  REGON: 81168491800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dziwnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemów odprowadzania wód opadowych w miejscowości Międzywodzie, gmina Dziwnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Rozbudowa systemów odprowadzania wód opadowych w miejscowości Międzywodzie, gmina Dziwnów” polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowie kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych. Zakres robót obejmuje: - uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej, - uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Międzywodzie – ENEA; - uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót; - właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedza inżynierską wykonanie dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i uzyskania postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót, zgodnie z Prawem Budowlanym, - wykonanie Projektów Wykonawczych w zakresie i uszczegółowieniu niezbędnym do zrealizowania robót, - wykonanie najazdowego zbiornika retencyjnego wód opadowych na terenie zielonym w sąsiedztwie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych, wyposażonego w urządzenia podczyszczające i dwie pompy zatapialne do przepompowywania nadmiaru wód oraz rurociągu tłocznego nadmiaru wód do studzienki rozprężnej na kanale deszczowym, - wykonanie kanalizacji grawitacyjnej na terenie m. Międzywodzie z odejściami do wpustów drogowych i granic niektórych posesji wskazanych przez Zamawiającego, - przełożenie odcinka kanału deszczowego w ul. Szkolnej do odpowiedniej niwelety, - wymiana pomp zatapialnych w istniejącej przepompowni wód opadowych z Ew. modyfikacją instalacji energetycznej, - wykonanie instalacji elektroenergetycznych związanych z montażem pomp zatapialnych w zbiorniku retencyjnym i oświetleniem terenu, - wykonanie monitoringu pracy pomp zatapialnych kompatybilnego do obecnie funkcjonującego w systemie kanalizacyjnym miejscowości, - wykonanie odtworzeń nawierzchni dróg i chodników; - zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca wnosi wadium w: a) pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. I/O w Kamieniu Pomorskim, nr konta 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Przetarg nr WZP.271.5.2019 – „Rozbudowa systemów odprowadzania wód opadowych w miejscowości Międzywodzie, gmina Dziwnów”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. nr 110), sposób przekazania poręczeń i gwarancji: oryginał dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, a kserokopię dołączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż pieniądz Wykonawca składa w ofercie kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność) oraz oryginał, który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, co umożliwi Zamawiającemu zwrot dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przy zachowaniu nienaruszalności oferty. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Gminę Dziwnów), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego potwierdzania tych okoliczności przez Gminę Dziwnów, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 9. Zasady zwrotu wadium, ponownego wniesienia wadium oraz zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy Pzp. 10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zmawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium. 12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na Zamawiającego – Gminę Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemów odprowadzania wód opadowych w miejscowości Międzywodzie, gmina Dziwnów złożony w kasie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, przed upływem terminu składania ofert. Kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna zostać dołączona do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpowiednie pełnomocnictwa do podpisania oferty, w przypadku: składania oferty wspólnej, gdy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Dokument ten należy złożyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymienione dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum): 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, oraz zgodnie z postanowieniami rozdziału V pkt 1-4 SIWZ. 4) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 5) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 6) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 5., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 9) Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach