Przetargi.pl
"ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAKSZAWIE w formule zaprojektuj i wybuduj

Zakład Usług Komunalnych Energokom sp. z o.o. w Rakszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-111 Rakszawa, Rakszawa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 249 327 , fax. 172 249 327
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Energokom sp. z o.o. w Rakszawie
  Rakszawa 334
  37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie
  tel. 172 249 327, fax. 172 249 327
  REGON: 69154551400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.energokom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAKSZAWIE w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres objęty przedmiotem zamówienia obejmuje 2 etapy: etap I - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Rozbudowę stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie”, w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w wymaganych branżach, w tym: a) koncepcji wraz z wizualizacją i określeniem materiałów wymagających akceptacji Zamawiającego:  projektu budowlanego,  projektu wykonawczego z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną elektryczną i zagospodarowanie terenu,  przedmiaru robót z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną elektryczną i zagospodarowanie terenu,  informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych,  wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych, badań, odkrywek itd.,  uzyskanie wszelkich uzgodnień projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych oraz innych projektów, pozwoleń, badań i opinii wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), c) opracowanie kosztorysu robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenie zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK), d) uzyskanie koniecznych dla realizacji zadania uzgodnień, uzyskanie warunków technicznych oraz zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci, a także innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, jakie wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa tj.: pozwoleń, decyzji, odstąpień, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno-higienicznych, p.poż e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę na zakres robót objętych opracowaniem, f) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych i gwarancji; etap II - wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach