Przetargi.pl
Rozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-251 Gdańsk, Sosnowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 477 800 , fax. 583 477 833
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
  Sosnowa 2
  80-251 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 477 800, fax. 583 477 833
  REGON: 17356800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpspgdansk.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Minimalne wymagania techniczno – użytkowe na rozbudowę środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych oraz w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP O/O Gdańsk nr: 17 1010 1140 0140 2313 9120 0000, Na poleceniu należy wpisać: „Wadium – rozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych – sprawa WT.2370.1.2020”; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.). 3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, tj. w przypadku, gdy Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej; - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Prawidłowo sporządzone formy wadium wymienione w pkt. 2. lit. b) do e) winny być złożone w Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (III piętro) przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formach wymienionych w pkt 2 lit. b) do e) może być również dołączone do oferty złożonej przed upływem terminu jej składania. 7. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Zasady zwrotu wadium określone są w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Za okres przechowywania wadium wniesionego w pieniądzu będą zwracane odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożył oświadczenie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dotyczące tych podmiotów. Dodatkowo Wykonawca składa zobowiązania (Załącznik nr 7 do SIWZ) – jeżeli dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach