Przetargi.pl
Rozbudowa skateparku w Chrzanowie

Gmina Chrzanów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (32)7585101 , fax. +48(32)6233786
 • Data zamieszczenia: 2019-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrzanów
  Aleja Henryka 20
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. +48 (32)7585101, fax. +48(32)6233786
  REGON: 276257943
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.pl (zakladka: Urzad Miejski/zamowienia publiczne)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa skateparku w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa skateparku w Chrzanowie”. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy. 3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego obejmuje m. in.: 1) opracowanie Projektu budowlanego - 5 egz., 2) opracowanie Projektu wykonawczego – 3 egz., 3) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz., 4) opracowanie Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz., 5) opracowanie Przedmiaru robót - 2 egz., 6) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień na potrzeby realizacji inwestycji, 7) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 5. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym oraz wykonaną dokumentacją obejmuje m.in.: 1) wycinkę 1 szt. drzewa - konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzewa, 2) rozbiórkę, wywóz i utylizację istniejących, prefabrykowanych urządzeń skatowych (żelbetonowych z elementami stalowymi), 3) rozbiórkę rampy terenowej, 4) demontaż wszystkich barieroporęczy, 5) likwidację wskazanych alejek z kostki betonowej ok. 200 m2, 6) zmianę lokalizacji istniejącego oświetlenia parkowego, 7) wykonanie nowej instalacji zasilającej rozdzielnicę elektryczną, 8) ustawienie rozdzielnicy elektrycznej posiadającej min. 3 gniazda 230V oraz moduł sterujący oświetleniem skateparku, 9) wykonanie instalacji oświetlenia skateparku naświetlaczami LED na słupach aluminiowych wysokości 7-9 m, 10) wykonanie robót ziemnych w zakresie: tras kablowych, niwelacji terenu, korytowania w miejscu nowo projektowanych nawierzchni skatowych oraz chodników, 11) wykonanie nowych chodników wraz z podbudowami, 12) remont schodów, 13) wykonanie nowych nawierzchni skatowych (w części północnej) z odprowadzeniem wody w kierunku północnym, 14) wykonanie nakładki nawierzchni jezdnej z wykorzystaniem istniejących nawierzchni jako podbudowy, 15) wykonanie nowych urządzeń skatowych, 16) wykonanie nakładki betonowej na istniejącej platformie zlokalizowanej w części południowo – wschodniej opracowania, 17) zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury, 18) wykonanie i montaż tablicy regulaminowej. 6. Miejsce wykonania zamówienia: działka nr 4642/4 obręb 0002 Kościelec, teren przy Krytej pływalni przy ul. Mydlanej w Chrzanowie. 7. W każdym przypadku gdy Zamawiający podaje materiał lub urządzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub producenta należy uznać, iż jest to materiał lub urządzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie równoważnych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, będą posiadały odpowiednie parametry, będą spełniać obowiązujące normy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 8. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: tyczenie, bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne, 2) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót, 3) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 4) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót, 5) wykonania prób i badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 6) sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SIWZ) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach