Przetargi.pl
Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu (etap I)

Miasto Żywiec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 754 200 , fax. 334 754 202
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Żywiec
  ul. Rynek 2
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 334 754 200, fax. 334 754 202
  REGON: 72182539000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu (etap I)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu – etap I. Obszar parku jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres przewidywanych prac obejmuje w szczególności: splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni, wytyczenie planowanej rozbudowy skateparku, przeniesienie istniejącej przeszkody Quarter pipe w nową lokalizację, korekta położenia dwóch istniejących przeszkód (Bank ramp), rozbudowa istniejącego skateparku o nową część – etap I, roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach, ułożenie peszla pod przyszłe oświetlenie skateparku (oświetlenie poza zakresem niniejszego zamówienia), humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie, uporządkowanie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie określa żadnego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2018 poz. 798), wzór – załącznik nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 składa każdy z Wykonawców w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach