Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-220 Oleśnica, ul. Nadstawie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3774036, 3774009 , fax. 413 774 036
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  ul. Nadstawie 1
  28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3774036, 3774009, fax. 413 774 036
  REGON: 29101045800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej O110 mm o długości ok. 1900 mb w miejscowości Bydłowa i Brody, na terenie gminy Oleśnica, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 10 do SIWZ. Zamówienie jest realizowane w ramach operacji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica” typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. wykonanie prac projektowych, obejmujących zakres planowanych robót budowlanych, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno–użytkowym (stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, tj.: pozyskanie niezbędnych materiałów (np. map do celów projektowych); opracowanie dokumentacji projektowej - w ilości 4 egz. w wersji papierowej; opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – w ilości po 2 egz. w wersji papierowej; opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – w ilości 1 egz. w wersji papierowej; wykonanie powyższej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji elektronicznej – płyta z danymi w formacie pdf. – w ilości 1 egz., uzyskanie koniecznych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganych do przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania (w tym: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgody dysponowania nieruchomością na cele budowlane); uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę; uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej wersji projektu budowlanego. 2) Etap II – budowa sieci wodociągowej O110 mm o długości ok. 1900 mb w miejscowości Bydłowa i Brody, na terenie gminy Oleśnica. Zakres robót do wykonania: a) roboty ziemne (wykopy, wykonanie warstwy wyrównawczej pod rurociąg, zasypanie ułożonej sieci wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem terenu), b) roboty montażowe (układanie rur na podsypce, łączenie rur, montaż zasuw, zaworów i hydrantów, próby szczelności), oraz wykonanie innych koniecznych prac gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje również: a) zapewnienie właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; b) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą; c) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót; d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji, na których wystąpiła szkoda z winy Wykonawcy, e) dostarczenie dokumentacji technicznej powykonawczej (w tym wyniki badania wody), f) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarto w pkt. 20 SIWZ. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach