Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzęsów na działkach o numerach ewidencyjnych 102/11,102/12, 105, 111, obręb Trzęsów

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Kościelna 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  ul. Kościelna 34
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  REGON: 391048682
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgkgrebocice.bipfirma.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzęsów na działkach o numerach ewidencyjnych 102/11,102/12, 105, 111, obręb Trzęsów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w. Trzęsów na działkach o numerach ewidencyjnych 102/11, 102/12, 105, 111, obręb Trzęsów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna opracowana przez Zakład Projektowo-Usługowy „PRODAN” Daniel Żurawski, która stanowi załącznik nr 1 do SWZ.UWAGA!!!W projekcie studnie oznaczone jako S3 oraz S5 mają średnicę 425 mm, jednakże Zamawiający dokonuje zmiany średnicy studni na średnicę 1000mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:1) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wówczas, gdy:a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej trzech zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla każdego zadania.Informacja powyższa winna wynikać z żądanych przez zamawiającego dokumentów (rozdział IX specyfikacji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.: kierownikiem budowy – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach