Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków.

Zakład Usług Komunalnych Ślemień spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-323 Ślemień, Ul. Za Rzeką
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 333 338 985 , fax. 333 338 985
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Ślemień spółka z o.o.
  Ul. Za Rzeką 1
  34-323 Ślemień, woj. śląskie
  tel. 333 338 985, fax. 333 338 985
  REGON: 24325717900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zukslemien.c0.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zaklad Usług Komunalnych Ślemien spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakres robót objętych Zamówieniem stanowi: ‒ Zaprojektowanie i wykonanie sieci wod.-kan. w miejscowościach Kocoń i Ślemień w rejonie od ulicy Modrzewiowej w Ślemieniu do ulicy Zielonej w Koconiu. ‒ Wykonanie odcinka sieci wod-kan na podstawie aktualnego projektu budowlanego (aktualnej, obowiązującej decyzji na budowę) z włączeniem do istniejącej sieci wod-kan. ‒ Dokonanie remontu elementów oczyszczalni ścieków tj. remontu zbiornika retencyjnego ZR (zlokalizowanego przed pompownią PS) wraz z zabudową sita pionowego i przebudową kanalizacji oraz remont układu odwadniania osadu wraz z o sprzętem. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz w załącznikach w szczególności w: 1) Programie Funkcjonalno Użytkowym ( PFU) – załącznik nr 10 do SIWZ, 2) Projekcie budowlanym – załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach