Przetargi.pl
„Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 od ul. Zielonej i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości Żyrzyn – ETAP-II.”

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 24-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8814226, 8814269 , fax. 818 814 226
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Żyrzyn
  ul. Powstania Styczniowego 10
  24-103 Żyrzyn, woj. lubelskie
  tel. 081 8814226, 8814269, fax. 818 814 226
  REGON: 55094700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https:// ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=677.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 od ul. Zielonej i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości Żyrzyn – ETAP-II.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest: Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości Żyrzyn – ETAP-II Zakres projektu obejmuje: - odcinek sieci wodociągowej dn110 na długości L=387,9 m z rur PE100 dn110 SDR17; - zabudowę trzech hydrantów ppoż. nadziemnych DN80; - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dn200 L= 72,0 m z rur PCV SN8; - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dn160 L= 81,9 m z rur PCV SN8; - Zabudowę 5 szt. studni kanalizacyjnych PE dn400 SN4 - próby szczelności - płukanie i dezynfekcję wybudowanej sieci wodociągowej Odcinek wodociągu którego dotyczy zamówienie zaznaczono punktami od W1 do HP8, oraz od Z4 do HP3 na Planie Sytuacyjnym rys. S-2, S-3. Włączenie do projektowanego wodociągu DN110 w pasie drogi gminnej ul. Zielonej. w punkcie W1 za pomocą nabudowania na wodociągu zasuwy wodociągowej, DN100 oznaczona na Planie Sytuacyjnym Z1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy odcinka od istniejącej już studzienki kanalizacyjnej o oznaczeniu S2 do studzienki kanalizacyjnej o oznaczeniu S7 na Planie Sytuacyjnym rys. S-3, S-4 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego projektowanych sieci i dokona inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) STWiOR. 3) Pomocniczo przedmiary robót 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisani umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 10. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach