Przetargi.pl
,,Rozbudowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej w Gostyninie dz. nr. ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21’’

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, ul. Polna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 353 011 , fax. 242 353 011
 • Data zamieszczenia: 2021-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.
  ul. Polna 2
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 242 353 011, fax. 242 353 011
  REGON: 61036481000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpkgostynin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Rozbudowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej w Gostyninie dz. nr. ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej HDPE100 DN 110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 wraz przepompownią ścieków z przewodem tłocznym z rur 75 PE100 oraz wewnętrzną linią zasilającą dla ul. Kolejowej w Gostyninie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przy ul. Kolejowej przedłużenia istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez włączenie projektowanego odcinka w istniejącą sieć wodociągową 110 poprzez wbudowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego wraz z zasuwami i zakończoną hydrantem p. poż. DN 80 podziemnym, włączenie projektowanego kanału sanitarnego 200 poprzez układ pompowo grawitacyjny z przepompownią ścieków z zbiornikiem 1200 i przewodem tłocznym HDPE DN75 do istniejącej studni – na podstawie dokumentacji projektowej i Decyzji Nr 3/2020 z dnia 07.01.2020r., która zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę obejmującą „Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączem, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i wewnętrzną linię zasilającą przepompownię ścieków sanitarnych obiekty infrastruktury technicznej w miejscowości Gostynin ul. Kolejowa na działkach nr. ew. Zakres zamówienia nie obejmuje robót dotyczących przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr. ew. 4954/18 w ul. Kolonia w Gostyninie. 2) Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem, opracowanymi projektami budowlanymi, aktualną wiedzą techniczną oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy i ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania. 3) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogów obowiązującego Prawa budowlanego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach