Przetargi.pl
Rozbudowa remizy OSP w Leśnicy

Gmina Leśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4615281
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśnica
  ul. 1 Maja 9
  47-150 Leśnica, woj. opolskie
  tel. 77 4615281
  REGON: 53141333700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa remizy OSP w Leśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa remizy OSP w Leśnicy na którą składa się: 1) demontaż okien trójkątnych na poddaszu wraz z demontażem lukarn, 2) demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej, 3) uzupełnienie konstrukcji dachu w obrębie zdemontowanych lukarn, 4) wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez montaż nadbitek i wieszaków, 5) przemurowanie kominów, 6) montaż okien połaciowych, 7) uzupełnienie izolacji cieplnej na połaci dachu, 8) montaż pokrycia dachu z blachodachówki wraz z obróbkami, 9) wykonanie instalacji odgromowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5500 PLN Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; szczegółowy kosztorysy ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach