Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu „Hubertus” w Białym Borze.

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ogłasza przetarg

 • Adres: 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  ul. Partyzantów 15A
  75-411 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 367849538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu „Hubertus” w Białym Borze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, w tym instalacyjne branżowe wg poniższego opisu:1. Roboty przygotowawcze:a) Oczyszczenie terenu w obrębie budynku poprzez usunięcie drzew i krzewów przewidzianych do wycięcia,b) Demontaż lub usunięcie na czas budowy elementów ze ścian zewnętrznych i dachu (reklamy, tablice, anteny, instalacja PV, przewody itp.),c) Wytyczenie w terenie przewidzianych do dobudowy elementów budynku przez uprawnionego geodetę oraz odbiór geodezyjny powykonawczy.2. Dobudowa nowoprojektowanych pomieszczeń powiązanych z istniejącym budynkiem.3. Budowa projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.4. Rozbiórka istniejących i budowa nowoprojektowanych schodów wejściowych do budynku.5. Wykonanie nowych stropów międzykondygnacyjnych na części obiektów.6. Roboty związane z obniżeniem posadzki na poziomie piwnic celem uzyskania wymaganej minimalnej wysokości zgodnej wymaganiami dla danych pomieszczeń.7. Przebudowa wnętrza obiektu mająca na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów technicznych, uzyskanie projektowanego układu funkcjonalnego oraz spełnienia przepisów dla pensjonatu w standardzie trzygwiazdkowym.8. Demontaż starych i wykonanie nowoprojektowanych instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, odgromowej, internetowej, telefonicznej i telewizyjnej.9. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji hydrantowych.10. Termomodernizacja budynku polegająca na:a) Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i ociepleniu ścian fundamentów w całym obiekcie.b) Wymianie całości stolarki okiennej i drzwiowej.c) Dociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych w technologii lekkiej-mokrej wraz z tynkiem cienkowarstwowym w projektowanej kolorystyce.d) Dociepleniu stropodachów nowoprojektowanych warstwą wełny mineralnej układanej na stropie w projektowanych grubościach.11. Pokrycie dachów istniejących i projektowanych blachodachówką, montaż rynien i rur spustowych z PCV, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w projektowanej kolorystyce.12. Wykonanie całości projektowanych robót wykończeniowych wewnętrznych.13. Budowa projektowanego oświetlenia zewnętrznego.14. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.15. Sporządzenie powykonawczych operatów geodezyjnych przez uprawnionego geodetę.16. Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu i realizowanych robót po ich zakończeniu.17. Uzyskanie i przedłożenie Zamawiającemu wyników przeprowadzonych prób, sprawdzeń lub pomiarów oraz dopełnienie innych wymogów określonych właściwymi przepisami i warunkami realizacji i odbioru poszczególnych rodzajów robót.18. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przedsięwzięcia przez wykonawcę innych czynności wynikających z prawa budowlanego potrzebnych do realizacji robót (w tym pozwolenia na użytkowanie obiektu; w razie potrzeby).19. Przygotowanie pomieszczeń do wykonywania robót budowlanych polegające na przeniesieniu/przewiezieniu ruchomości (określonych w zał. nr 8 do SWZ i innych wskazanych przez Zamawiającego rzeczy) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na działce nr 4/1 i nr 4/21 (obręb 0007 Biały Bór, adres: ul. Dworcowa 22, Biały Bór).20. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Do uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest wadium.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3. Wysokość wadium dla zadania ustala się w kwocie: 132.700,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100).4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie w banku BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją: „Wadium – Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu „Hubertus” w Białym Borze’’6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji, do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku gdy oferent wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego, tj. art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 8 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.1.2 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowejWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek, jeżeli:Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji budynku o wartości robót nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł brutto.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna tego warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże.2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj.:a) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanym o specjalności ogólnobudowlanej posiadającą przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.b) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych/ gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.c) Przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.d) Przynajmniej jedną osobą prowadzącą nadzór nad siecią przeciwpożarową, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (art. 4 wskazanej ustawy).– Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r., poz. 1646),W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach