Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 329 095 , fax. 166 329 095
 • Data zamieszczenia: 2021-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166 329 095, fax. 166 329 095
  REGON: 65002153300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkim.lubaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie pracującej w technologii mechaniczno-biologicznego usuwania zanieczyszczeń metoda osadu czynnego z możliwością wspomagającego, chemicznego strącania związków fosforu. Obiekty ciągu technologicznego objęte przedmiotem zamówienia: 1) pompownia ścieków surowych – (do modernizacji) Pompownia jest zaadaptowanym zbiornikiem żelbetowym ( osadnik Imhoffa) o średnicy w części przepływowej 10,3 m, w części osadowej - 8,9 m i głębokości 8,11 m. Na wlocie do osadnika zamontowana została krata koszowa zgrubna o prześwicie 40 mm i pojemności ok.0,4 m3. Skratki zrzucane są do pojemnika o pojemności 1,1 m3 i przesypywane wapnem. W pompowni zainstalowane są 3 pompy ABS typu AFP 1521 wersja 3 M110/4-31 o wydajności 130 m3/h każda oraz 2 mieszadła typu RW 200. Praca pomp odbywa się w ruchu automatycznym. Na przewodach tłocznych Ø 200 pomp, zainstalowane są przepustnice zwrotne i zasuwy odcinające. Zakres robót obejmuje: - wykonanie zadaszenia nad pompownią ścieków surowych – wiata konstrukcji stalowej o kubaturze 1013,7 m3 - opróżnienie, czyszczenie i wykonanie powłok ochronnych ścian żelbetowych zbiornika przepompowni, - czyszczenie i konserwacja istniejących konstrukcji stalowych podestu przepompowni - wymianę istniejących balustrad stalowych na balustrady ze stali kwasoodpornej, - wymiana pomp i mieszadeł - wymiana części rurociągów technologicznych, 2) komora krat – (do likwidacji) Ścieki z pompowni odprowadzane są przewodem Ø 300 mm do kanału o szer. B = 690 mm zblokowanego z reaktorem biologicznym, „zawieszonego” na wysokości 2,2 m nad terenem. W kanale zainstalowana jest krata schodkowa typu SSL 1500L o prześwicie 6 mm. Skratki zrzucane są na prasę hydrauliczną HP-150 a następnie do pojemnika 1,1 m3 i wapnowane. Nad kratą schodkową zamontowana jest wiata stalowa obudowana blachą. Zakres robót obejmuje: - demontaż kraty schodkowej z obudową, 3) piaskownik poziomy – (do likwidacji wyposażenie technologiczne) Z kraty kanałem B = 1000 mm ścieki dopływają do piaskownika podłużnego z płaskim dnem o wymiarach: 1,0 x 19,0 m z lejem zrzutowym piasku na wlocie do piaskownika o wymiarach - 1,0 x 1,0 x 0,85 m. Wytrącony ze ścieków piasek, zgarniany jest zgarniaczem mechanicznym typu Zickert do leja zrzutowego w sposób ciągły. Prędkość przepływu ścieków w piaskowniku - 0,35 m/s. Na wylocie z piaskownika zainstalowany jest przelew SUTRO utrzymujący w piaskowniku stałą prędkość przepływu - 0,35 m/s i stały poziom ścieków w kanale. Z kanału przed kratą wyprowadzono kanał awaryjny, którym z ominięciem kraty lub kraty i piaskownika ścieki mogą być kierowane odpowiednio do piaskownika lub reaktora biologicznego. Zakres robót obejmuje: - demontaż wyposażenia - wymianę istniejących balustrad stalowych na balustrady ze stali kwasoodpornej, -opróżnienie, czyszczenie i wykonanie powłok ochronnych ścian żelbetowych piaskownika 4) sitopiaskownik – (obiekt projektowany w miejsce likwidowanej komory krat) Zakres robót obejmuje: - wykonanie wsporczej konstrukcji żelbetowej pod sitopiaskownik - wykonanie obudowy sitopiaskownika z płyt warstwowych na stelażu z profili stalowych - wykonanie instalacji elektrycznych - dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego 5) reaktor biologiczny – (do modernizacji) Reaktor biologiczny składający się z 2 zblokowanych osadników żelbetowych prostokątnych o wymiarach: 8,45 x 32,3 x 5,5 m / głębokość całkowita/.Każdy zbiornik podzielono na 3 komory:- defosfatacji ( KDF ) o wymiarach: 2,9 x 8,45 x 5,0 m / głębokość czynna/,- denitryfikacji ( KDN ) o wymiarach: 6,0 x 8,45 x 5,0 m / gł. czynna/,- nitryfikacji ( KN ) o wymiarach: 22,2 x 8,45 x 5,0 m /gł. czynna/. Ścieki doprowadzane są do komór reaktora z piaskownika kanałem B = 0,5 m. Na wlotach zainstalowano zastawki umożliwiające wyłączenie jednego z reaktorów i skierowanie ścieków na jeden ciąg. W komorach KDF i KDN zainstalowane są mieszadła utrzymujące ścieki i osad w zawieszeniu. Zainstalowano mieszadła Flygta typu RW 4352.010. Przepływ między w/w komorami odbywa się przez otwory w dnie ścian dzielących. Do komory KDF recyrkulowany jest osad z komory osadnika wtórnego, a do komory KDN recyrkulowane są ścieki z osadem czynnym z komory KN. Komora nitryfikacji / KN/ wyposażona jest w ruszt napowietrzający poprzez dyfuzory drobnopęcherzykowe. Sprężone powietrze dostarczane jest z hali dmuchaw znajdującej się w budynku techniczno socjalnym. Zakres robót obejmuje: - demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia technologicznego, - wymianę istniejących balustrad stalowych na balustrady ze stali kwasoodpornej, - opróżnienie, czyszczenie i wykonanie powłok ochronnych ścian żelbetowych reaktora - dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, - wymianę dmuchaw napowietrzających i rurociągów sprężonego powietrza w hali dmuchaw budynku technicznego 6) osadniki wtórne – (do modernizacji) Osadniki wtórne składające się z dwóch zblokowanych ze sobą zbiorników żelbetowych podłużnych o wymiarach: 4,5 x 32,0 x 4,2 m / gł. całkowita/. Na wlocie do osadników zainstalowano zastawki. Równomierne rozprowadzenie ścieków w osadniku realizowane jest poprzez koryta B = 0,5 m z otworami zlokalizowanymi przy dnie kanału. Osad z osadników zbierany jest przy pomocy zgarniacza ssawkowo-lewarowego i odprowadzany do pompowni osadu. Sklarowane ścieki zbierane są w korytach zbiorczych z przelewami pilastymi B =0,3m i kierowane do wspólnego koryta zrzutowego B = 0,4 m. Na wylotach z koryt zbiorczych zainstalowano zastawki. Zakres robót obejmuje: - demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia technologicznego, - opróżnienie, czyszczenie i wykonanie powłok ochronnych ścian żelbetowych zbiorników - dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego ( zgarniacze denne i powierzchniowe) 7) pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego - (do modernizacji) Pompownia wykonana została jako żelbetowy zbiornik w sąsiedztwie osadników wtórnych o wymiarach: 1,8 x 3,0 x 4,0 m /gł. całkowita/. Osad doprowadzany jest do pompowni korytem B = 0,5 m. W komorze zainstalowane są 2 pompy zatapialne typu CP 310.412 LT. Przewody tłoczne Ø 200 mm wyposażone są w przepustnice zwrotne i odcinające. Na przewodach tłocznych pomp zainstalowany jest układ pomiarowy z przepływomierzem typu EMB-125 o zakresie pomiarowym 21,1 - 442 m3/h. Osad recyrkulowany odprowadzany jest do komory defosfatacji przewodem Ø200mm, a nadmierny do stacji odwadniania i higienizacji przewodem Ø 100 mm. Zakres robót obejmuje: - demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia technologicznego, - opróżnienie, czyszczenie i wykonanie powłok ochronnych ścian żelbetowych zbiorników - dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego - wymianę armatury 8) komora stabilizacji tlenowej osadu - (obiekt projektowany ) Zakres robót obejmuje: - budowę żelbetowej komory stabilizacji osadu o poj. użytkowej 288 m3 przykrytej laminatem poliestrowo – szklanym wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia technologicznego - budowę pomieszczenia technicznego o powierzchni 16, 6 m2 przy komorze stabilizacji tlenowej osadu, wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia technologicznego - wykonanie instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacyjnej, elektrycznej 9/ biofiltr – (obiekt projektowany) Zakres robót obejmuje: - wykonanie fundamentowej konstrukcji pod montaż biofiltra - montaż kontenerowego biofiltra - wykonanie instalacji odciągu odorów 10) stacja odwadniania i higienizacji osadu – (do modernizacji) Zakres robót obejmuje: - demontaż istniejącego silosu na wapno - uzupełnienie konstrukcji stropu, więźby dachowej i pokrycia dachowego - wykonanie fundamentów i montaż silosu na wapno o poj. 30 m3 przy budynku technicznym Uwaga! Zakres robót nie obejmuje wykonania robót związanych z wymiana prasy osadu. Wymianę prasy zrealizowano w oparciu o aneks do projektu budowlanego – załącznik nr 10 do SIWZ załączony w niniejszym postępowaniu do celów poglądowych 11) wiata osadu – (obiekt projektowany) Zakres robót obejmuje: - budowa wiaty o konstrukcji stalowej i żelbetowej o kubaturze1430 m3 - wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej - wykonanie kanalizacji spustów i odcieków - dostawa i montaż przenośników ślimakowych osadu 12) budynek techniczny – (do modernizacji) Zakres robót obejmuje: - docieplenie stropu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji 13) elementy zagospodarowania terenu Zakres robót obejmuje: - rozbiórkę istniejącej wiaty stalowej przy reaktorze - demontaż żelbetowych ścian oporowych składowiska osadu - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 214 m2 14) aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Zakres robót obejmuje: - wymianę istniejących rozdzielnic elektrycznych w budynku techniczno- socjalnym i budynku pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego 15) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także: - wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza projektowanych obiektów i urządzeń infrastruktury podziemnej - przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i wydanie stosownych zaświadczeń. - wykonanie dokumentacji powykonawczej z załączeniem pełnych instrukcji obsługi w języku polskim dla instalowanych urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach