Przetargi.pl
"Rozbudowa, przebudowa dróg powiatowych 2229L, 2251L, 2252L w zakresie wykonania chodnika bądź opaski bezpieczeństwa"

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
  ul. Żeromskiego 3
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  REGON: 431029263
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdplublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Rozbudowa, przebudowa dróg powiatowych 2229L, 2251L, 2252L w zakresie wykonania chodnika bądź opaski bezpieczeństwa"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica”, która swoim zakresem obejmuje w szczególności:- roboty rozbiórkowe,- wycinkę drzew i krzewów,- wykonanie przy krawędzi jezdni prawostronnego chodnika o nawierzchni asfaltowej, o szerokości 2,20 m (z krawężnikiem),- przebudowę istniejącej pętli autobusowej poprzez wykonanie peronu oraz nowego miejsca pod wiatę przystankową,- przeniesienie istniejącej wiaty przystankowej o konstrukcji metalowej w nowoprojektowane miejsce,- przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2229L z drogą gminną nr DG106944L poprzez rozbiórkę części jezdni ( korekta wyłuczenia) oraz wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni na wlocie drogi gminnej,- wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik prawostronny o nawierzchni asfaltowej na szerokości chodnika oraz o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) na dalszym odcinku,- wykonanie zjazdu indywidualnego przez chodnik prawostronny o nawierzchni asfaltowej na szerokości chodnika oraz o nawierzchni z kruszywa na dalszym odcinku,- wykonanie rowów przydrożnych otwartych,- wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego wraz z króćcami odpływowymi,- umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,- wykonanie doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych poprzez zastosowanie solarnych systemów oświetlenia dróg (SSOD).– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Kłodnica Górna” która swoim zakresem obejmuje w szczególności:- roboty rozbiórkowe,- roboty ziemne,- podbudowy,- przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2251L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa o szerokości 1.50 m, z kostki brukowej betonowej,- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,- roboty wykończeniowe,- umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,- Przebudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa – Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Kępa” która swoim zakresem obejmuje w szczególności:- roboty rozbiórkowe,- roboty ziemne,- podbudowy,- przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2252L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa o szerokości 1.50 m, z kostki brukowej betonowej,- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,- roboty wykończeniowe,- umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) W zakresie części 1 zamówienia - co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.b) W zakresie części 2 zamówienia - co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych lub z płyt chodnikowych o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2.c) W zakresie części 3 zamówienia - co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych lub z płyt chodnikowych o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji zamówienia:a) W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia:minimum jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym powierzchnię oraz rodzaj nawierzchni), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Jeżeli jeden Wykonawca złoży oferty na dwie lub trzy części zamówienia powinien w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej posiadać potwierdzenie wykonania prac w zakresie opisanym dla części o większym zakresie robót.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu – pkt 6.1.4, ppkt 1) SWZ, w odniesieniu do każdej części.4) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach