Przetargi.pl
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów w 2015

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116 , fax. +48 12 2852109
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Rynek 1 1
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116, fax. +48 12 2852109
  REGON: 00055195800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów w 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r w zakresie: 1. Aleksandrowice ul.Leśna - stanowiska słupowe ŻN10 - 6 szt. - lampy 112 W - 6 szt. - przewód ASxSn 2x25 - 232,5 m 2. Burów droga dz. nr 223/2 - stanowiska słupowe ŻN10 - 1 szt. - słupy stal. S60 - 4 szt. - lampy 112 W - 4 szt. - przewód ASxSn 2x25 - 19,0 m - kabel YAKxS 4x35 - 169,0 m 3. Burów droga nr dz. 43/1 - słupy stal. S60 - 5 szt. - lampy 70 W - 5 szt. - kabel YAKxS 4x35 - 169,0 m 4.Kobylany ul. Leśna - słupy stal. S60 - 12 szt. - lampy 70 W - 12 szt. - kabel YAKxS 4x35 - 411,0 m 5. Rząska - boisko - słupy stal. S80 - 6 szt. - lampy 450 W - 10 szt. - kabel YAKxS 4x35 - 130,5m 6. Zabierzów os. Sienkiewicza - stanowiska słupowe ŻN10 - 1 szt. - słupy stal. S80 /2 szt/ S50/1 szt./- 3 szt. - lampy 112 W - 5 szt. - przewód ASxSn 2x25 - 5,0 m - kabel YAKxS 4x35 - 146,0 m 7. Zelków ul. Bukowa - słupy stal. S60 - 9 szt. - lampy 100 W - 9 szt. - kabel YAKxS 4x35 - 374,0 m 8. Zelków ul. Ojcowska - słupy stal. S60 - 10 szt. - lampy 100 W - 10 szt. - kabel YAKxS 4x35 - 412,0 m 9. Balice ul. Dębowa - stanowiska słupowe ŻN10 - 4 szt. - lampy 70W - 3 szt. - przewód ASxSn 2x25 - 121 m 10. Brzezie ul. Modrzewiowa - stanowiska słupowe ŻN10 - 14 szt. - lampy 70W - 14 szt. - przewód ASxSn 2x25 - 574 m 11. Niegoszowice droga do ALSAL - stanowiska słupowe ŻN10 - 10szt. -słupy stal. S80 - 7szt. - lampy 70W - 17szt. - przewód ASxSn 2x25 - 417 m - kabel YAKxS 4x35 - 230 m - przewiert sterowany- 40 m 12. Kleszczów droga nr dz.73 - stanowiska słupowe ŻN10 - 7szt. - lampy 112W - 5 szt. - przewód ASxSn 2x25 - 213 m 13. Balice ul. Pięciu Stawów - stanowiska słupowe ŻN10 - 5 szt. - lampy 70W - 5szt. - lampy 100W/ na istn. słupach/- 3 szt - przewód ASxSn 2x25 - 168+150 m 14. Pisary ul. Słoneczna - słupy stal. S60 - 4 szt. - lampy 70 W - 4 szt. - kabel YAKxS 4x35 - 175,0 m 15. Pisary k/ boiska - słupy stal. PS50 - 2 szt. - lampy OCP tzw chyńczyk70 W - 2 szt. - kabel YAKxS 4x35 - 30,0 m pozostałe; 1.Balice ul. Podkamycze 2 lampy 100W 2. Brzoskwinia droga k/dz 173/2 1 lampa 100W , 100 m ASx Sn 2x25 uzupełnienie oświetlenia 2 lampy 100W dr. nr dz. 523/4 przestawienie 2 słupów ŻN 10 na odl. 2 m. 3.Karniowice oświetlenie krzyża 2x10W LED, kabel YAKXS 20 mb ul. Krakowska , ul. Zielona, ul. Rycerska 3lampy 100W ul. Słoneczna przestawienie 2 słupów E10 na odl. 2 m ul. Gaj prostowanie słupa ŻN10 4. Kleszczów droga nr dz. 11/1 2 lampy 100W, 100 m ASxSn 2x25 droga w kier. Aleksandrowic 1 lampa 100W 5. Kobylany ul. Słoneczna 4 lampy , 100 m ASx Sn 2x25 6. Młynka droga nr dz. 160 1 lampa 100W 7. Pisary 2lampy 100W, 50 m ASxSn 2x25 8. Radwanowie droga k/ p. Mazur 2lampy 100W, 250 m ASxSn 2x25 9. Rudawa ul. Łanowa 2lampy 100W 10.Rząska 2lampy 100W, 100 m ASxSn 2x25 11. Ujazd doga k/ boiska 1lampa 100W ul. Tatrzańska 4x100W, 200 m ASxSn 2x25 12. Zabierzów ul. Willowa 1słup ŻN10, 1 lampa 100W,100 m ASxSn 2x25 ul. Rzemieślnicza przestawienie słupa E10 na odl. 2 m ul. Wapienna 3 lampy 100W , 100 m ASx Sn 2x25 ul. Działkowa , ul. Śląska 86, 2 lampy 100W 13. pozostałe wg wskazań Inspektora UG - 4 lampy 100W , 200 m ASx Sn 2x25
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach