Przetargi.pl
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadlinki

Gmina Sadlinki ogłasza przetarg

 • Adres: 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2757510 , fax. 055 2757580
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadlinki
  ul. Kwidzyńska 12 12
  82-522 Sadlinki, woj. pomorskie
  tel. 055 2757510, fax. 055 2757580
  REGON: 17074804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sadlinki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadlinki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadlinki Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Wiśliny- 4 punkty świetlne, Karpiny - 5 punktów świetlnych, Nebrowo Małe - 9 punktów świetlnych, W sposób szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w projekcie technicznym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sadlinki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach