Przetargi.pl
Rozbudowa oraz odnowienie usług wsparcia i serwisu dla wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Systemu do monitorowania zmian na urządzeniach sieciowych opartego na produkcie firmy TUFIN Software Technologies Ltd.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 000017319
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oraz odnowienie usług wsparcia i serwisu dla wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Systemu do monitorowania zmian na urządzeniach sieciowych opartego na produkcie firmy TUFIN Software Technologies Ltd.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa oraz odnowienie usług wsparcia i serwisu dla wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Systemu do monitorowania zmian na urządzeniach sieciowych opartego na produkcie firmy TUFIN Software Technologies Ltd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach