Przetargi.pl
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie na działkach nr 551 i 552 w zakresie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego, poletka osadowego - I etap

Gmina Połajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-710 Połajewo, ul. Obornicka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2567028 , fax. 67 2567855
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Połajewo
  ul. Obornicka 6a
  64-710 Połajewo, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2567028, fax. 67 2567855
  REGON: 57079111200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie na działkach nr 551 i 552 w zakresie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego, poletka osadowego - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa ma na celu zmniejszenie oddziaływania na środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń. Ze względu na duży chwilowy spływ ścieków podawanych z wozu asenizacyjnego, dochodzący do 20 m3/godz. proponuje się skierowanie każdej porcji ścieków dowożonych do zbiornika retencyjnego a następnie podawanie ich do kanalizacji ścieków surowych pompą o wydajności pozwalającej na uśrednienie dobowych ilości tych ścieków. Zbiornik wyposażony zostanie w przelew grawitacyjny skierowany do istniejącej przepompowni ścieków surowych. W zbiorniku zainstalowane będzie mieszadło mechaniczne, które wstępnie napowietrzy ścieki. Projektuję się powiększenie istniejącego zbiornika nadawy osadu poprzez nowo projektowany zbiornik prostopadłościenny. Zbiornik będzie połączony z istniejącym zbiornikiem nadawy osadu, który pełni również role przepompowni osadu, oraz z nowo projektowaną przepompownią recyrkulacyjną. Ponadto projektuje się poletka osadowe przeznaczone do składowania odwodnianych osadów i ich suszenia w warunkach naturalnych. Odcieki z osadów będą odprowadzanie grawitacyjne do kanalizacji sanitarnej. Całość zastosowanych rozwiązań pozwoli zmniejszyć dobowe amplitudy przepływu ścieków, poprawić oczyszczanie ścieków oraz zwiększyć wydajność procesu odwadniania osadów. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie na działkach nr 551 i 552 w zakresie budowy: 1. Zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych (V=127,23 m3), 2. Zbiornika nadawy osadu (V=30 m3), 3. Poletka osadowego (P=978,54 m2), 4. Przepompowni osadu (P=2,01 m2), 5. Komory pomp (P=5,6 m2), 6. Utwardzenie terenu - chodniki (P=61,01 m2), 7. Utwardzenie kostką betonową dróg dojazdowych (P=1029,6 m2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: BS Czarnków oddział Połajewo Nr 79 8951 0009 0019 5025 2000 0050 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Dowód wpłacenia wadium można dołączyć do oferty lub przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Połajewie pok. 7 (kasa) lub dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający jego zwrot. 7. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5. 8. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art.46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (a nie na jednego czy kilku spośród nich).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach