Przetargi.pl
Rozbudowa monitoringu – wyniesienie centrum dozoru do posterunków Straży Miejskiej.

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa monitoringu – wyniesienie centrum dozoru do posterunków Straży Miejskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu do obsługi monitoringu Straży Miejskiej w Białymstoku w następujących lokalizacjach: 1) Posterunek Straży Miejskiej ul. Nowy Świat 4 2) Posterunek Straży Miejskiej ul. Barszczańska 2. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę, montaż, instalację i uruchomienie dwóch kompletów stacji roboczych składających się z następujących elementów łącznie: a) 2 szt. jednostek centralnych stacji roboczych, b) 4 szt. przemysłowych monitorów CCTV o przekątnej 27” z uchwytem biurkowym, c) 2 szt. klawiatur CCTV z manipulatorem drążkowym, d) 2 szt. listew zasilających z UPS, e) niezbędnych licencji systemu zarządzania sygnałem wizyjnym, 2) wykonanie instalacji sieci LAN kat. 6 pomiędzy szafą teletechniczną, a miejscem instalacji każdej stacji roboczej, 3) zestawienie transmisji między poszczególnymi budynkami posterunków, a Centrum Monitoringu Miejskiego w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. gen. J. Bema 2, 4) uruchomienie niezbędnych funkcjonalności, 5) przeszkolenie operatorów, 6) modernizację węzła sieciowego w budynku Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 60/1: a) wymianę istniejącego przełącznika sieciowego w ww. węźle sieciowym na nowy, b) montaż, instalację i uruchomienie zdemontowanego przełącznika na posterunku Straży Miejskiej ul. Nowy Świat 4, 7) modernizację węzła głównego systemu monitoringu miejskiego sieciowego w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. gen. J. Bema 2: a) wykonanie 2 dodatkowych linii „integracyjnych” pomiędzy istniejącą krosownicą wizyjną a system zarządzania sygnałem wizyjnym do wykorzystania przez operatorów pracujących na nowo powstających stacjach roboczych w obydwu ww. Posterunkach Straży Miejskiej, b) konfiguracja infrastruktury sieciowej w celu realizacji transmisji typu „multicast” do nowo powstałych stacji roboczych. 3. Dostarczone zestawy komputerowe z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe i spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Należy wykonać dokumentację powykonawczą dotyczącą wszystkich elementów; muszą się znaleźć w niej wszystkie uzgodnienia, pozwolenia, instrukcje obsługi, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, schemat instalacji elektrycznej, schemat montażowy elementów monitoringu w centrum oraz w posterunkach. Dodatkowo należy wykonać schemat topologii sieci wraz z adresacją poszczególnych ich elementów. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wszystkie elementy winny być w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami monitoringu wizyjnego funkcjonującymi obecnie. Wykonawca powinien przewidzieć niezbędne materiały, urządzenia i licencje w celu realizacji opisanej funkcjonalności systemu monitoringu. 7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 3 – letniej gwarancji na wykonane prace oraz dostarczony sprzęty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 8. W przypadku, gdy w załączniku nr 1 zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w opisie. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Rozbudowa monitoringu – wyniesienie centrum dozoru do posterunków Straży Miejskiej”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 3 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach