Przetargi.pl
Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej

Gmina Czarna Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-020 Czarna Białostocka, Torowa 14 A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857131354
 • Data zamieszczenia: 2023-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Białostocka
  Torowa 14 A
  16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 857131354
  REGON: 050659036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji, wymagany przez zamawiającego, zawiera Opis przedmiotu zamówienie (zwany także OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZW ramach zadania należy wykonać modernizację budynku strażnicy OSP polegającą na rozbudowie budynku o garaż dla karetek wraz z nadbudową dachu nad garażem w części parterowej z powiększeniem wrót garażowych, nadbudową dachu wieży, dociepleniem elewacji i dachu wraz z remontem pomieszczeń i instalacji wewnętrznych, wraz z odciągiem spalin oraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Tartacznej 5 w miejscowości Cz B, na dz. nr ewid. gr. 884/2, 884/1, 882, położonych w obrębie geod. Cz B, gm. Cz B.W zakresie modernizacji:•rozbu istniejącego budy OSP o garaż dla karetek pogotowia,•nadbudowa dachu nad garażem w części parterowej konstrukcji krokwiowej opartej o ściany wraz z powiększeniem wrót garażowych,•nadbudowa dachu wieży,•ściany wew - szpachlowanie, gruntowanie i malowanie farbami silikonowymi matowymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia oraz z wielokrotnym cyklem zmywalności w kolorze białym,•sufity - szpachlowanie, gruntowanie i malowanie farbami lateksowo akrylowo-kompozytowymi w kolorze białym, •wymiany podokienników wew na konglomerat,•wyk nowych warstw posadzkowych po zdjęciu starych we wszystkich pomieszczeniach z izolacjami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia) z wyprawami adekwatnymi do rodzaju pomieszczenia,•zagospodarowanie terenu.•montaż nowej stolarki okiennej•dach dwuspadowy nad poddaszem nieużytkowym ...•dach jednospadowy nad garażem wozów strażackich ...•dach dwuspadowy wieży – ...•dach jednospadowy nad częścią socjalną części parterowej – ...•wyk izolacji kominów styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm (powyżej stropu ostatniej kondygnacji na całej długości), ponad dachem obróbka blachą stalową gr. 0,6 mm na rąbek stojący,•wykon i montaż z liter przestrzennych napisu OSP Cz B we wskazanej dokum lokalizacji oraz numeru porządkowego 5 w uzgodnionej z zarządcą lokalizacji,•docieplenie ścian zew nad ziemia , cokołowych i 120 cm poniżej gruntu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych (baranek, ziarno 1,5mm barwiony w masie), w części cokołowej i strefie parteru ceramiczną okładziną elewacyjną – płytki klinkierowe oraz z blachy stalowej gr. 0,6 mm na rąbek stojący,•wyk obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, rynien i rur spustowych z blachy stalowej gr. 0,5 – 0,55 mm, ocynkowanej i zabezpieczonej powłoka poliestrową w kolorze szarym,•moder instalacji wew branży sanitarnej w tym inst klimatyzacyjnej sali wielofunkcyjnej, montażu odciągów spalin do wozów strażackich, wentylacji mechanicznej saniatriatów i elektrycznej w postaci nowego przyłącza kablowego ze złączem kablowym oraz zakupem i uzgodnieniem podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 50 kW z tablicą przyłączeniową, tablicy głównej. szafy wyłącznika głównego prądu, inst oświetlenia podstawowego z oprawami LED, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, inst gniazd wtykowych i wyłączników, instalacji uziemienia i ochrony odgromowej, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów i badań wykonanych instalacji, obwodów i szaf, W zakresie rozbudowy:•wyk ław i stóp fundamentowych żelbetowych wylewanych na budowie,•wyk ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10•wyk izolacji poziomych na ławach fundamentowych,•prace murarskie ścian zew z bloczków silikatowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej 5 MPa, wyk wieńca w poziomie parteru,•wyk izolacji pionowych na ścianach fundamentowych i częściowe obsypanie budynku oraz wypełnienie gruntem wolnych przestrzeni w obszarze ścian fundamentowych,•montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wew i zew wg zestawienia stolarki,•wyk podłoża betonowego pod warstwy posadzkowe przyziemia,•prace ciesielskie – stawianie więźby dachowej o konstrukcji krokwiowej opartej na ścianach, drewno zabezpieczone przed grzybami i owadami środkiem impregnującym, izolować od elementów murowanych i żelbetowych warstwa papy,•prace pokryciowe z blachy stalowej na rąbek – na łatach i kontr łatach z wiatro izolacją, ocieplone wełną mineralną gr. 26 cm ,•wyk ocieplenia budynku styropianem gr. 20 cm wykończone tynkiem cienkowarstwowym (baranek, ziarno 1,5mm barwiony w masie), w części cokołowej i strefie parteru ceramiczną okładzina elewacyjną – płytki klinkierowe,•wyk instalacji sanitarnych w postaci wody wodociągowej z podlicznikiem, centralnego ogrzewania z podłączeniem do rozdzielacza w węźle cieplnym, grzejników stalowych płytowych z zasilaniem dolnym i głowicą termostatyczną, wewnętrzną i zewnętrzna instalacją kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej z pojemnościowym, elektrycznym, nad umywalkowym podgrzewaczem wody, wentylacją mechaniczną, stosownymi izolacjami termicznymi wykonanych instalacji,•wyk instalacji elektrycznych w tym instalacji oświetlenia podstawowego z oprawami LED, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych i sterowania, instalacji uziemienia i ochrony odgromowej, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów i badań wykonanych instalacji, obwodów i szaf, •prace wykończeniowe – malowanie itp.W zakresie zagospodarowania terenu:•demontaż pozostałości utwardzeń,•wyk podbudowy,•wyk utwardzeń dojść i dojazdów z obramowaniem nawierzchni za pomocą krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych,•budowa ogrodzenia terenu z paneli prefabrykowanych, przetłaczanych 3D, kratowych z drutu śr min. 5 mm, cynkowanych galwanicznie i malowanych proszkowo farbą poliestrową w kolorze szarym osadzonych na słupkach z profilu stalowego o min. wym. 60x40x1,5 mm zabezpieczonych jak wyżej z podmurówką betonową prefabrykowanych „desek” betonowych wysokości min. 20 cm i gr. min. 55 mm z łącznikami betonowymi i gniazdami na słupy, dostawa i montaż 2 bram rozwieranych, dwuskrzydłowych o wym. każda 500x150 cm z paneli prefabrykowanych jak ogrodzenie w profilu zamkniętym min. 60x40x1,3 mm osadzonych na słupach bramowych min. 80x80x4 mm, z ryglowaniem dolnym każdej części bramy oraz poprzecznym z zamkiem na klucz ,•plantowanie, równanie, humusowanie i siew traw.Do zadań Wykonawcy należy również:-oprac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,-przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych, - wykonanie piktogramów (wc:, pomieszczenia techniczne ( magazyn, węzeł cieplny, sala wielofunkcyjna, pomieszczenie biurowe, itp.) i identyfikacji (numeracji) drzwi do pomieszczeń budynku z opisanymi przewieszkami do kluczy obsługiwanych zamków,-zapewnienie druhom OSP możliwości wjazdu i wyjazdu z terenu strażnicy,- realizacja zadania „na ruchu” obiektu o strategicznym znaczeniu pod względem zabezpieczenia ppoż. dla rejonu działania – harmonogramu realizacji do uzgodnienia z zarządcą obiektu,- demontaż gabloty z figurą św.Floriana do wykonania robót elewacyjnych oraz ponowny montaż we wskazanej projektem lokalizacji,- montaż dwóch uchwytów podwójnych na flagi w miejscach ustalonych z Zarządcą obiektu,-zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości, - uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie (przygotowanie powiadomień do SANEPID i SP, uczestniczeniu w kontrolach obiektu, usuwania stwierdzonych wad i uchybień , poniesienia kosztu i uzyskania pozytywnych protokołów kontroli,- Zamaw przewiduje etapowe - miesięczne rozliczenie robót uzależniając płatność za konkretny etap realizacji robót zgodny z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ich faktycznym wykonaniem potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, pisemnym zgłoszeniem zakończenia etapu robót złożonym Zamawiającemu oraz po protokolarnym potwierdzeniu tego faktu,- Zamaw informuje, że koszty związane z poborem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz zabezpieczeniem sanitarnym ponosi Wykonawca w oparciu o odrębne umowy z gestorami sieci bądź ze specjalistycznymi firmami realizującymi takie usługi,- Wykonawca dokona:- przepro ruchów próbnych instalacji c.o. i cwu, - przepro ruchów próbnych technologii odciągów spalin,- przepro ruchów próbnych technologii agregatu prądotwórczego wraz z przygotowaniem instrukcji pracy i przyłączania ww. agregatu, syreny alarmowej itp.- przepro ruchów próbnych insta klimatyzacji- przepro ruchów próbnych oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,Z ww. ruchów próbnych należy sporządzić stosowne protokołu. Ruchy próbne prowadzić do czasu uzyskania pozytywnych zakładanych projektem efektów ( np. grzanie i chłodzenie do założonych parametrów i ich utrzymanie, załączanie agregatu prądotwórczego, załączanie oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne itp.),- złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego a po wykonaniu zadania kosztorysu powykonawczego,- wszystkie zdemontowane elementy ogrodzenia, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z metalu po oczyszczeniu należy złożyć w wyznaczonym przez Zarządcę miejscu celem dalszego zagospodarowania.Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysiące złotych 00/100 PLN)2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299)3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) kwotę gwarancji,3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”,4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 p.z.p.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust 1 p.z.p., oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 p.z.p co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 500.000,00 zł.3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodoweja) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na realizacji budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków użyteczności publicznej, mieszkaniowych lub produkcyjnych,b) dysponują jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami branży budowlanej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów (kierownik budowy) oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t. j.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., 220 t. j.).orazc) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami branży elektrycznej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów (kierownik budowy) oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t. j.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., 220 t. j.).orazd) jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami branży sanitarnej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów (kierownik budowy) oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t. j.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., 220 t. j.).e) zapewnią uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi inwestycji (tyczenie obiektów, prowadzenie budowy obiektów oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów) posiadającego uprawnienia klasy 4 do obsługi inwestycji budowlanej.UWAGAW przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. (art. 117 pzp)3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcyw inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach