Przetargi.pl
Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1

Miasto Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7606230 , fax. 22 7606213
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sulejówek
  ul. Dworcowa 55
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7606230, fax. 22 7606213
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Sulejówku, z zakupem i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem instalacji m. in.: elektrycznej wewnętrznej, wodnej, kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, kanalizacji deszczowej zewnętrznej z odprowadzenie wód częściowo do studni chłonnych oraz częściowo na teren należący do Zamawiającego – powierzchniowo, oświetlenia zewnętrznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej (kotłownia), wentylacji mechanicznej z rekuperacją i wentylacji grawitacyjnej w kotłowni. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę placu zabaw, wykonanie ogrodzenia uwzględniającego bramy wjazdowe, wykonanie nasadzeń, rozbudowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z przebudową 5 miejsc parkingowych, nawierzchni utwardzonych i budowę drogi pożarowej. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera: - projekt budowlany pn.: „Projekt budowlany rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku (…)” wykonany przez Pracownię Projektową Joanny Okraski, ul. Łukowa 16 lok. 4, 93-410 Łódź, stanowiący załącznik nr 8A do SIWZ, - projekt wykonawczy pn.: „Projekt wykonawczy Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sulejówku (…)” wykonany przez Pracownię Projektową Joanny Okraski, ul. Łukowa 16 lok. 4, 93-410 Łódź, stanowiący załącznik nr 8B do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ, - inwentaryzację robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, sporządzoną przez Pracownię Projektową Joanny Okraski, ul. Łukowa 16 lok. 4, 93-410 Łódź, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ: 1) ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach