Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego na osiedlu „Kwiatowe” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ciechocinek w Ciechanowie – Tężnia Solankowa” – BO 2023

GMINA MIEJSKA CIECHANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
  Plac Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  REGON: 130377824
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego na osiedlu „Kwiatowe” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ciechocinek w Ciechanowie – Tężnia Solankowa” – BO 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym na osiedlu „Kwiatowe” w Ciechanowie, dz. nr ew. 80-137/22. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Zakres prac objętych zamówieniem zawarto w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach