Przetargi.pl
Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna.

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Saperska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 299 096 , fax. 655 299 666
 • Data zamieszczenia: 2021-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.
  ul. Saperska 23
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 299 096, fax. 655 299 666
  REGON: 41141698100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzoleszno.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych w systemie zamkniętych reaktorów, wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury (instalacją: wodociągową , kanalizacji ścieków deszczowych i technologicznych, instalacją elektroenergetyczną, teletechniczną, zbiornikiem na wody opadowe czyste, zbiornikiem na odcieki technologiczne, halą płuczek i biofiltrami etc.), zadaszoną galerią przed tunelami, placu do kompostowania/stabilizacji odpadów, przeprowadzenie rozruchów technologicznych w/w instalacji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji ujętych w prawie polskim do prawidłowego funkcjonowania w/w instalacji, o przepustowości łącznej 40 000 Mg/rok w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna” -Zadanie nazywane w dalszej części niniejszego SIWZ w skróconej formie jako: „Rozbudowa kompostowni”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach